; W- c) a- m, ]3 D孙瑞玲 7分钟儿童英语自然拼读+推荐书目与互动游戏包
+ t+ x$ D, ]: a7 c  v4 W: p课程简介:   
1 K) p& ^% B. {羡慕别人的孩子能轻松读懂英文原版书; t) `; z$ a) r$ ~9 v0 x1 A
自己的孩子却还只认识26个字母?
; l& e! |1 E) l; z' G3 t可能是因为您的孩子还没遇到【自然拼读】这个【秘密武器】; ~* Z- l& T$ N" g" S( l
【自然拼读】是什么?- t" J4 y8 ]6 ]
自然拼读是英美国家孩子学习英语阅读的方法
& [/ O! ^7 g! E, t( u/ g3 l学会以后,不用音标、不用查字典
- J* ?1 P1 U) i就能像美国小朋友一样做到
5 R' v. U2 S+ f& C“见词能读、听音能写”: {1 `  C' Q! A$ P) U
记单词、读英文书的速度大幅提高8 i: @$ D2 ?9 t; T, b+ i) C5 _; q
但是,自然拼读对于孩子来说6 R# }/ _- Z  h* }& N7 |/ c4 n  e% s4 J
又难又枯燥,很容易半途而废
0 m4 Y) r  z& _7 g对于家长来说,自己想教好也很难
2 U( @/ @0 I- U7 [8 A& L送去培训机构,学费动辄上万元3 K, {( d& n& z( _) m' L+ a
却可能只让孩子学会几个字母的发音
. ^8 x$ `$ h: }孙瑞玲老师与喜马拉雅再度联手, m( j9 b* X2 d5 {
精心制作的这套儿童英语自然拼读课1 F: |: F* \5 Z6 |
一共分为4个level,难度逐级递增' u+ ?  ?' Q' V' i/ u
50期正课+50期赠送小课
6 C2 \* w3 H+ f& J. |100余张插画师手绘课程配图+72个互动游戏包* `0 M" h, M$ u( }; e+ [* S2 I2 W
试看地址密码回复后显示:
5 z9 _. s. r1 L. V' `: H, y链接:https://pan.baidu.com/s/1osR6gfbnif1hmvKTCd9ScQ / K& O5 n7 h% W2 x6 i
游客,如果您要下载本课程请回复

. N8 |5 I3 x( o& N3 ?└─孙瑞玲. j" l2 N8 S  c" `" \" E3 w* s, s& h
      │  9 i8 B5 ?9 O4 I9 Y5 f; Y  }6 ?3 m+ I
      ├─109 孙瑞玲:7分钟儿童英语自然拼读【完结】( V0 t* O$ r- M% j
      │  ├─1_【发刊词】自然拼读如何帮助孩子爱上英语?.mp3(5.85M)
5 q: V- z: S/ H, D      │  ├─10_1.4【顺口溜】我会读apple,banana,cat,dog-游玩奇遇.mp3(1.04M)2 U8 V. ~7 h# i& z+ V! g1 D( s
      │  ├─100_4.3【正课】学习视觉词the-讨厌的老鼠.mp3(4.81M)
4 `- V4 [' V9 H) v% M4 o7 G      │  ├─101_4.3【故事】学习视觉词the-讨厌的老鼠.mp3(510.48K)
, W# ]3 k/ g# O9 _      │  ├─102_4.4【正课】我会读Rose, pose, nose-摆Pose.mp3(5.09M)
5 ?( A- W& u! N. R      │  ├─103_4.4【故事】我会读Rose, pose, nose-摆Pose.mp3(624.67K)$ t2 Z2 T  i7 S# `
      │  ├─104_4.4【故事】我会读Rose, pose, nose-摆Pose.mp3(624.67K)0 \! @4 o' K  |4 k- f
      │  ├─105_4.5【正课】学习视觉词my-都是我的.mp3(5.75M)
% r+ n/ A3 E& U, {0 X0 P      │  ├─106_4.5【故事】学习视觉词my-都是我的.mp3(612.73K)4 B1 p) M/ \4 h4 C5 D, `' N% d
      │  ├─107_4.6【正课】我会读Cute, cube,Cub, hug…-可爱的小幼熊.mp3(5.99M)! b4 l5 a, ~0 h$ p
      │  ├─108_4.6【故事】我会读Cute, cube,Cub, hug…-可爱的小幼熊.mp3(385.28K)* i, o( ~( ~! Z. a, ~$ r
      │  ├─109_4.7【正课】我会读Ape, use, ice-热坏了的猿猴.mp3(5.46M)
# J! g4 l  p7 q1 i* Y2 j4 E( Y5 S      │  ├─11_1.5【正课】E, F在单词中的发音-小青蛙的音乐会(上).mp3(5.36M)
* N& R. V' z' R      │  ├─110_4.7【故事】我会读Ape, use, ice-热坏了的猿猴.mp3(940.28K)
+ ]2 M) K2 u! V2 @, z1 X      │  ├─111_4.8【正课】我会读带有CVCe单词组成的故事-我讨厌自行车.mp3(4.52M)$ u4 T* }: F" t3 Z+ S) }, q
      │  ├─112_4.8【故事】我会读带有CVCe单词组成的故事-我讨厌自行车.mp3(355.28K)! ^' ~+ L1 E) z6 ?
      │  ├─113_【阶段四答疑】孩子不让纠音怎么办?自然拼读游戏有哪些?.mp3(7.16M)
8 P7 h9 A' V- |      │  ├─114_【Susan老师寄语】恭喜你完成自然拼读之旅.mp3(1.01M)- c( z$ I3 Z/ ^; T
      │  ├─12_1.5【歌曲】E, F在单词中的发音-小青蛙的音乐会(上).mp3(826.37K)
9 |- h2 Z; S9 o8 ~% h- k      │  ├─13_1.5【歌曲】E, F在单词中的发音-小青蛙的音乐会(上).mp3(515.27K)) }' i* j/ l; Z. D# {6 G) G
      │  ├─14_1.6【正课】G, H在单词中的发音-小青蛙的音乐会(下).mp3(5.72M)
- b0 V; E8 Z8 V& l      │  ├─15_1.6【歌曲】G, H在单词中的发音-小青蛙的音乐会(下).mp3(515.27K)+ M8 l" O: }0 f/ o! Y& S5 h
      │  ├─16_1.7【正课】我会读 elephant, frog, good, hello-动物园来了新朋友2.mp3(7.03M)
" p7 p9 G5 X3 T9 l      │  ├─17_1.7【顺口溜】elephant, frog, good, hello-动物园来了新朋友_1.mp3(7.19M)- w) n8 M3 q% @- G" ^: Q
      │  ├─18_1.8【正课】I, J在单词中的发音-小树棍与大钩子.mp3(5.87M)
# {- j( R; q0 y9 q& d% B      │  ├─19_1.8【歌曲】I, J在单词中的发音-小树棍与大钩子.mp3(514.66K)' \4 }+ }3 i8 K- O9 X) K  B( O
      │  ├─2_【学习指南】5个攻略,让孩子获得这门课的最佳学习效果.mp3(6.27M)9 E2 l! B  ^$ I' N' O* E2 {
      │  ├─20_1.8【歌曲】I, J在单词中的发音-小树棍与大钩子.mp3(514.66K)
4 C1 f, T% o0 u. [# ?' n/ ~+ Z: |      │  ├─21_1.9【正课】K, L在单词中的发音-两个好朋友.mp3(5.92M)
0 {% A# E, n7 ]. u; U% q4 N      │  ├─22_1.9【歌曲】K, L在单词中的发音-两个好朋友.mp3(515.27K), p7 x" Q$ V3 F; x
      │  ├─23_1.10【正课】我会读iguana, jam, little, kiss-捉迷藏.mp3(5.79M)
8 i0 J6 g; h% d9 O8 T      │  ├─24_1.10【顺口溜】我会读iguana, jam, little, kiss-捉迷藏.mp3(707.82K)
! ], \7 ]0 ?% D9 O- Q. _# Y      │  ├─25_1.11【正课】M, N在单词中的发音-城堡里来了贵宾.mp3(5.34M)7 h$ z+ h+ }* M* G9 p7 e, M: m
      │  ├─26_1.11【歌曲】M, N在单词中的发音-城堡里来了贵宾.mp3(515.27K)
0 u  a! G& ?' {  ^# W      │  ├─27_1.12【正课】O, P在单词中的发音-欢乐生日会.mp3(5.16M)
& }) Q) |3 \1 L* u( n      │  ├─28_1.12【歌曲】O, P在单词中的发音-欢乐生日会.mp3(515.27K)
+ s, \1 D; S) q      │  ├─29_1.13【正课】我会读 mouth, nose, ox, pot-斗牛比赛.mp3(5.27M)
4 _7 J( h! ~7 k5 E- T( I      │  ├─3_1.1【正课】复习26个字母-字母音乐城堡.mp3(6.79M)
% ^- w7 @; ]8 J$ B1 Y1 S+ y, a      │  ├─30_1.13【顺口溜】我会读 mouth, nose, ox, pot-斗牛比赛.mp3(707.82K)
4 m3 v; d+ U* g- F: M      │  ├─31_1.14【正课】Q, R在单词中的发音-小毛驴(上).mp3(5.94M)1 [$ {1 w$ N/ @" v* x3 W* L
      │  ├─32_1.14【歌曲】Q, R在单词中的发音-小毛驴(上).mp3(515.27K). r) h7 X3 _# a0 @& q" b- z
      │  ├─33_1.15【正课】S, T在单词中的发音-小毛驴(下).mp3(6.04M)
; t( {1 P& @9 ^* Z      │  ├─34_1.15【歌曲】S, T在单词中的发音-小毛驴(下).mp3(515.27K)' `' R! o* j0 j; v# @0 K
      │  ├─35_1.16【正课】我会读 queen, red, sad, top-丢失的皇冠.mp3(5.61M)
& F8 a7 s9 X0 N) \- @6 }9 Y( o1 X      │  ├─36_1.16【顺口溜】我会读 queen, red, sad, top-丢失的皇冠.mp3(696.49K)
0 ]5 L, a5 T  h/ L      │  ├─37_1.17【正课】U, V, W在单词中的发音-盛大的晚宴(上).mp3(6.13M)
& g0 a" U, `8 ~) a  @' I      │  ├─38_1.17【歌曲】U, V, W在单词中的发音-盛大的晚宴(上).mp3(2.57M)
5 X! A; D" b2 }( g9 X$ z8 c      │  ├─39_1.18【正课】X, Y, Z在单词中的发音-盛大的晚宴(下).mp3(6.45M)
# B- t8 `3 ^; [- _      │  ├─4_1.1【歌曲】26个字母歌-字母音乐城堡.mp3(2.67M)
- y2 k" k) F% w9 p, T* g, e7 L: R      │  ├─40_1.18【歌曲】X, Y, Z在单词中的发音-盛大的晚宴(下).mp3(611.39K)
2 r! W4 T: {. e      │  ├─41_1.18【歌曲】X, Y, Z在单词中的发音-盛大的晚宴(下).mp3(611.39K)
- ]; X9 g' n- Z8 v, {      │  ├─42_1.19【正课】我会读 van, umbrella, zip, win, yoyo-神奇的货车.mp3(5.88M)) y9 x8 r) u7 _7 I1 `) |# j: k; I) X8 o
      │  ├─43_1.19【顺口溜】我会读 van, umbrella, zip, win, yoyo-神奇的货车.mp3(810.07K)6 D7 n, @  k2 `3 P- g: V5 s- q
      │  ├─44_1.20【正课】我会读 crab, acorn, bag, roof, room, bird-小螃蟹闯关记.mp3(5.98M)
( ^; z  A- |9 x3 {% d6 w) J      │  ├─45_1.20【歌曲】我会读 crab, acorn, bag, roof, room, bird-小螃蟹闯关记.mp3(900.37K)3 o6 y7 |, V1 H; ^: O  v) _
      │  ├─46_1.21【正课】我会读 cook, hill, clap, stamp, mat, fox, dress-厨师探险记.mp3(6.25M)5 _: S  _. _: K7 I- X' w6 O; a& H) q
      │  ├─47_1.21【歌曲】我会读 cook, hill, clap, stamp, mat, fox, dress-厨师探险记.mp3(898.84K)
8 e, q/ {+ h& H/ Q      │  ├─48_【阶段一答疑】什么样的孩子最适合学自然拼读?.mp3(7.12M)$ T9 Z8 i1 @! Q! X6 H# n
      │  ├─49_2.1【正课】我会读元音字母AEIOU-元音宝宝大营救.mp3(5.58M)% }& J" k6 Z2 O
      │  ├─5_1.2【正课】A, B在单词中的发音-第一场小型音乐会(上).mp3(6.75M)- ]; X" B4 X: m, f5 l. @
      │  ├─50_2.1【歌曲】元音字母歌-元音宝宝大营救.mp3(392.82K)4 _" d  B) F7 K+ c0 w; d0 n0 [
      │  ├─51_【123狂欢节直播回听】不花一分钱,也能培养口语牛娃.mp3(53.18M)9 \$ B3 O- q( @! u8 f1 J2 D
      │  ├─52_2.2【正课】元音A的短音-大惊小怪的字母A.mp3(4.71M)+ S7 Z' ^0 L  G! D
      │  ├─53_2.2【歌曲】元音A发音歌-大惊小怪的字母A.mp3(510.98K)
$ {* Q# t) T& n      │  ├─54_2.3【正课】我会读bat, sad, jam-爱吃杏的小蝙蝠.mp3(4.83M)
% Y8 H/ x) L' X* G6 k/ }- ]      │  ├─55_2.3【歌曲】元音A发音歌-爱吃杏的小蝙蝠.mp3(703.54K)1 n) X& E0 p0 ^- r, V4 U
      │  ├─56_2.4【正课】元音E的短音-听力不好的字母E.mp3(5.00M)0 Y/ q) }; z0 q; y, u
      │  ├─57_2.4【歌曲】元音E发音歌-听力不好的字母E.mp3(513.24K)6 \' }8 p0 B2 q
      │  ├─58_2.5【正课】我会读yes,red,leg,wet,pen-看!红气球.mp3(5.22M)
( ?7 `' n: t" m7 u  H      │  ├─59_2.5【歌曲】元音E发音歌-看!红气球.mp3(894.67K)
+ h; S7 p1 R6 f3 @6 W      │  ├─6_1.2【歌曲】A, B在单词中的发音-第一场小型音乐会(上).mp3(824.00K); s# z0 m: ^' t
      │  ├─60_2.6【正课】元音I的短音-各国巡演的字母I.mp3(4.75M)/ \' ^) D3 V' B' q7 X
      │  ├─61_2.6【歌曲】元音I发音歌-各国巡演的字母I.mp3(511.09K)
  b! n( I9 O& z4 ?1 \5 o2 ]      │  ├─62_2.7【正课】我会读Kit,Mit,big, pig,kid-齐心协力建冰屋.mp3(5.61M)6 V8 ?8 ^$ ?- n& D& z; W
      │  ├─63_2.7【歌曲】元音I发音歌-齐心协力建冰屋.mp3(1.07M). B% q  D+ V1 W. r0 e) G0 Y
      │  ├─64_2.8【正课】元音O的短音-字母O的奇妙梦境.mp3(4.72M)% Z! R! q4 ^5 E' S* l
      │  ├─65_2.8【歌曲】元音O发音歌-字母O的奇妙梦境.mp3(707.01K)6 K. \0 e/ E/ S$ j* }3 }2 F
      │  ├─66_2.9【正课】我会读box,mop, top,hot,pot-魔术师章鱼哥.mp3(5.46M)
* c0 n. s1 m8 T' @  x      │  ├─67_2.9【歌曲】元音O发音歌-魔术师章鱼哥.mp3(1.25M)
1 d$ p' ], ~5 C5 E      │  ├─68_2.10【正课】元音U的短音-倒霉字母U.mp3(4.69M)% e" C+ C- X6 K/ |8 R7 p
      │  ├─69_2.10【歌曲】元音U发音歌-倒霉字母U.mp3(710.07K): A5 Y/ ~- e3 b! h9 D
      │  ├─7_1.3【正课】C, D在单词中的发音-第一场小型音乐会(下).mp3(7.24M)6 _& A: l/ H$ T2 Y. P  B% P# [' |
      │  ├─70_2.11【正课】我会读bus,mud,run,cup-咖啡店小聚.mp3(5.32M)5 ^7 Q9 G1 P( y
      │  ├─71_2.11【歌曲】元音U发音歌-咖啡店小聚.mp3(899.56K)
, ~1 N' z: a5 C% w$ w! W' ^2 I4 z      │  ├─72_2.12【正课】我会读man,leg,kick, fox,tug-好深的山谷.mp3(5.34M)7 D  E: @- i2 A, k: K
      │  ├─73_2.12【歌曲】AEIOU发音歌-好深的山谷.mp3(1.07M)  P3 Y, O3 Y0 v0 S
      │  ├─74_【阶段二答疑】拼音和自然拼读会混淆吗?.mp3(4.88M)
" |8 F9 S/ _; ^0 i      │  ├─75_3.1【正课】我会读Pat, rat, cat…-啊!大猫.mp3(5.26M)
1 t- {0 w6 h( l% c      │  ├─76_3.1【故事】我会读Pat, rat, cat…-啊!大猫.mp3(388.03K)
, H8 O, }2 ]1 Z/ f  p; C      │  ├─77_【新年彩蛋】Susan老师自弹自唱教你新年歌.mp3(819.67K)
9 z+ }0 |8 z, a0 S+ K      │  ├─78_3.2【正课】我会读vet, jet, pet, net…-兽医和宠物.mp3(5.38M)" K! O  n' y5 R$ l+ n+ P
      │  ├─79_3.2【故事】我会读 vet, jet, pet, net…-兽医和宠物.mp3(330.17K)
9 K2 k- T: Q8 ~      │  ├─8_1.3【歌曲】C, D在单词中的发音-第一场小型音乐会(下).mp3(515.27K)
( [5 S  g8 @( {& J6 K0 W      │  ├─80_3.3【正课】我会读dig, pig, big, wig…-小猪挖挖挖.mp3(5.48M)
3 V- Z: A( t. P      │  ├─81_3.3【故事】我会读dig, pig, big, wig…-小猪挖挖挖.mp3(369.36K)/ E, c/ z8 e( L! }
      │  ├─82_3.4【正课】学习视觉词in,on-大胖猫和大胖鼠.mp3(5.44M)
5 h' M2 o# [" \1 _* K      │  ├─83_3.4【故事】学习视觉词in,on-大胖猫和大胖鼠.mp3(371.20K)7 c- e5 T  |2 o4 T  R" w/ s
      │  ├─84_3.5【正课】我会读Dog, jog, log, hog…-圆木上的舞蹈.mp3(5.42M)4 }9 C1 V9 t: |3 B& p8 b) x0 o/ `0 b
      │  ├─85_3.5【故事】我会读Dog, jog, log, hog…-圆木上的舞蹈.mp3(498.85K)
' K# l! R2 [4 M, l- e. f1 u1 K      │  ├─86_3.6【正课】Tug, bug, mug, hug…-虫子的游戏.mp3(5.30M): r+ z$ M6 k% x( r3 P7 K
      │  ├─87_3.6【故事】我会读Tug, bug, mug, hug…-虫子的游戏.mp3(367.22K)4 D% T( q0 p- y
      │  ├─88_3.7【正课】我会读CVC单词组成的故事-坏狐狸.mp3(6.46M)# v6 w5 P9 j2 F. n! t; v
      │  ├─89_3.7【故事】我会读CVC单词组成的故事-坏狐狸.mp3(402.73K)
+ E2 k4 x% k: f1 N+ y- S( [      │  ├─9_1.4【正课】我会读apple,banana,cat,dog-游玩奇遇.mp3(6.01M)
. j9 r3 Y" t8 [! o  a5 L      │  ├─90_3.8【正课】学习视觉词a-瘟疫救援行动.mp3(5.14M)
4 p8 Y  J" ^  }2 L      │  ├─91_3.8【故事】学习视觉词a-瘟疫救援行动.mp3(506.50K)
6 q3 e. t8 {# T  G" Q      │  ├─92_3.9【正课】学习视觉词I,am-比比谁最大.mp3(5.22M)1 [1 t9 L7 D, V( k
      │  ├─93_3.9【故事】学习视觉词I,am-比比谁最大.mp3(397.83K): ?6 I* k' S, O  f$ F; G
      │  ├─94_【阶段三答疑】学到第三关拼读后,怎么有效利用推荐的原版英语书?.mp3(5.73M)
% {" _, ^! U. B: _      │  ├─95_4.1【正课】我会读 Rake, bake, cake…-好吃的蛋糕.mp3(5.91M)
  u$ E! _2 k& c7 u& J# ^5 l      │  ├─96_4.1【故事】我会读 Rake, bake, cake…-好吃的蛋糕.mp3(443.44K)  w7 a6 U! m6 T% B1 Q) z, D
      │  ├─97_4.2【正课】我会读kite,Mike, bike,hike-酷酷的迈克.mp3(5.91M)6 m% B3 N7 F" v
      │  ├─98_4.2【故事1】我会读kite,Mike,bike,hike-酷酷的迈克.mp3(604.46K)
3 s( M# |5 J! T3 W6 s; N      │  └─99_4.2【故事2】我会读kite,Mike,bike,hike-酷酷的迈克.mp3(440.69K)1 z1 i+ W3 K, C1 X3 d1 k/ P6 T
      │              
/ m+ J7 a% O2 t. w5 \4 i4 f4 \5 Z      └─孙瑞玲自然拼读课-推荐书目与互动游戏包(有两个版本,请根据需要下载打印)
; i' f& Q2 z4 G7 i& F& q4 J; g            │  # n* x7 N$ p0 w; c, l; c0 C
            ├─第01课. v% L- @" f) y; j
            │  └─1.1-1.png(4.53M)
3 @# y& G+ C9 V) `+ R            │              
; p7 K! w0 `8 j% r, [( ^# Z# O            ├─第02课: r* ?- n1 _2 ~# P6 X4 I
            │  └─1.2-1.png(3.04M)
; A& I6 ?# f5 m, D2 D$ _            │              
) Q2 v  O4 J0 U1 j" p            ├─第03课- @$ U6 {7 c- E
            │  └─1.3-1.png(3.07M)
6 y8 W, s. ^9 A' X: s2 z4 K            │              
& ?2 s& `- K- d; R# y/ u6 j            ├─第04课  t; T0 d. l% z' O+ d% P
            │  ├─1.4-1.png(1.54M)
  _4 x0 w5 x9 \7 [! h            │  ├─1.4-2.png(1.55M)
) U  D3 G( o9 T, T( @$ i' X            │  ├─1.4-3.png(1.63M)
& r0 }- A1 ^, O1 v6 d8 m            │  └─1.4-4.png(1.63M)/ T. s4 v  A$ U7 u" v# t
            │              
1 J& U( L6 n& D1 T5 _            ├─第05课& j0 A! y: y) N7 |  @  H8 `0 c
            │  └─1.5-1.png(3.34M). G7 b% N& e4 j" v2 V) K
            │              / E5 i% z0 E: T; Y6 S
            ├─第06课% h6 a  q; t; q1 B/ X7 h
            │  └─1.6-1.png(3.11M)4 g( g" o8 @/ ~7 S  Q
            │              ! `" A1 l% `9 z: v1 |( P% ]. N* K
            ├─第07课
3 x! T5 E5 C" c8 d* c            │  ├─1.7-1.png(1.69M)
5 P9 V8 H+ m; ?2 @% p7 A4 n" w            │  ├─1.7-2.png(1.78M)
) O, R8 m( g1 L# Y. p            │  ├─1.7-3.png(1.58M)
1 _% W$ F* z( _+ J            │  └─1.7-4.png(1.65M)
$ @7 x( a2 Z, J% X            │              
' }; }8 O. {! C$ h' O0 G            ├─第08课0 `( f/ p- {. C' O
            │  └─1.8-1.png(3.23M)
- h; a2 ]2 z8 n% m            │              
7 y  B0 H1 `- l6 b            ├─第09课; t: J! {# i& P$ X
            │  └─1.9-1.png(2.85M)
1 O" D$ Y" B$ u; W( f. @& g            │              
2 j& K% x' P( S. i            ├─第10课6 Y2 x1 a8 [& I! k/ @0 P: A  F( [, p
            │  ├─1.10-1.png(1.54M)" V% Q! ~# q) E" A' t
            │  ├─1.10-2.png(1.60M)# p% g( S3 e, S; O$ U2 h( @
            │  ├─1.10-3.png(1.81M)6 d( {+ b2 S. [& ^/ ]! Q2 Z$ N" ^
            │  └─1.10-4.png(1.67M)8 `3 Q9 ~; P/ p& I6 r# O
            │              # p$ D1 F0 e0 `- `
            ├─第11课
1 b1 s* L  q; G& }+ Q/ x            │  └─1.11-1.png(2.96M)
0 }# @5 s  f) h$ ?+ t            │              5 U$ d" a1 Q9 ?7 S& d) k8 @6 X: }5 u
            ├─第12课
: f4 \% ]5 ~  m$ U9 F- o0 s/ h            │  └─1.12-1【途鸟吧 www.tnbzs.com】.png(2.83M)+ r' c( F& j, x/ u% g
            │              
1 V2 B. Z+ i% _1 f# k0 U- d' G            ├─第13课" P/ B( Y* L* N* D* _
            │  ├─1.13-1.png(1.72M)% q, q1 Z( X8 b2 E' V- }
            │  ├─1.13-2.png(1.69M)
( q  a4 a8 t9 W  c            │  ├─1.13-3.png(1.61M)
! M; Z. d  w: |3 f  u6 A            │  └─1.13-4.png(1.84M)6 [) u7 {# T& @/ |, a/ g
            │              & ?- T. L2 U' d, F  d) c
            ├─第14课
+ F3 ?6 z# g7 e, W            │  └─1.14-1.png(3.24M)3 E+ {6 n) j; _8 f7 B7 f
            │              9 d" l) e# g! U$ h4 ?
            ├─第15课
. Y% K: a: l. ^  |, [            │  └─1.15-1【途鸟吧 www.tnbzs.com】.png(2.87M)1 N5 O: z. r+ I2 ?  ?8 Z
            │              3 i% h7 P8 S. k- d8 o7 F
            ├─第16课4 L+ u8 N, X8 ?/ R, X+ p
            │  ├─1.16-1.png(1.35M)% _3 F, Y0 G2 }4 A; I1 ]
            │  ├─1.16-2.png(1.54M)8 f. j* I( w. A$ K( g) R
            │  ├─1.16-3.png(1.72M): z% @( T' @% P5 y# V
            │  └─1.16-4.png(1.62M)8 S* V5 J2 |' d: x
            │              
$ ~. j9 M4 X. }. c# l# D            ├─第17课( p6 X0 J( @. v, D
            │  └─1.17-1.png(4.55M)
( j5 H$ Y# d4 [2 T            │                x  N  \/ }; `+ D+ L2 N. n7 y( |
            ├─第18课8 n/ S' }9 r1 G: M+ g
            │  └─1.18-1.png(4.32M)4 u, j$ z5 r; `) U9 R; n$ y
            │              # d; v* e; I/ P, t
            ├─第19课
- K# h' z$ @5 r" \- Y) R            │  ├─1.19-1.png(1.53M)( n6 J, q2 b* K
            │  ├─1.19-2.png(1.56M)* z. L$ l+ |8 v
            │  ├─1.19-3.png(1.77M)
. Y/ B5 ^3 C, M0 v0 [: n) M            │  ├─1.19-4.png(1.82M)/ B: e: }% c) ~! U% X* F" G: u/ r
            │  └─1.19-5.png(1.67M)0 z5 J% C( [3 D& N8 n
            │              
" Z6 _0 q% c: c- L- W- [  i) z            ├─第20课
$ I0 Y$ v- {, {- e9 M8 i# ^            │  ├─1.20-1.png(1.73M)' e; l- f% E# O' K, g5 P  F4 o  [0 J: {
            │  ├─1.20-2.png(1.65M)  T" O* y8 `& F/ q; \1 I+ F
            │  ├─1.20-3.png(1.58M)
/ E; S7 P& d& M+ j$ a% o3 y" r- x8 ~            │  ├─1.20-4.png(1.66M), E% Y1 x7 |1 u
            │  ├─1.20-5.png(1.54M); S3 Q& v" E: i* ^- e" [/ c$ o
            │  └─1.20-6.png(1.59M)8 N( I+ F0 I4 |% |7 ~
            │              
( l/ V9 g8 @+ \; Q8 G* b            ├─第21课
5 M6 D* a. E/ Y: R$ \$ O            │  ├─1.21-1.png(1.67M)
$ H  m8 p$ k0 l. Y            │  ├─1.21-2.png(1.52M)
/ W! ]" L$ U; G; i0 |            │  ├─1.21-3.png(1.71M)
. j$ z" {4 a5 U* P7 t" R" Y            │  ├─1.21-4.png(1.68M)
7 x; @; m; X9 k# V            │  ├─1.21-5.png(1.73M)8 L- r* v+ W5 D4 J8 |
            │  ├─1.21-6.png(1.63M)
3 s8 J- L  a5 ]3 j            │  └─1.21-7.png(1.74M)
- _6 i6 C% x# X5 x            │              ( Q/ |) q% A: D% D  Y
            ├─第22课
/ {1 n5 K0 E6 F! q/ C0 u; j            │  └─2.22-1.png(3.33M)3 _0 P# G" g; q4 `/ s" ^
            │              
6 s7 F3 ^' B5 L% {8 ~            ├─第23课
9 B: l; f6 Y- s0 a/ p( f0 H            │  ├─2.23-1.png(2.09M)# G# y# t! ^& U1 d+ I4 q+ A0 ?, E/ _
            │  └─2.23-2.png(2.11M)4 }- c9 ^9 Z- h3 C/ {
            │              
# Y" Z/ `3 M0 d$ y8 @6 w- }7 G& f            ├─第24课
+ x% K* Q# H8 J  B/ U: Y            │  └─2.24-1.png(2.68M)% }6 ~( V8 {% x4 z" H+ W
            │              
! x' R2 K8 D9 z# _1 _& ?            ├─第25课3 C) P6 E  D/ n/ F% g2 h
            │  ├─2.25-1.png(1.90M)0 G7 [1 q/ E$ S: v1 L# ~
            │  └─2.25-2.png(2.14M)
% p. |* q( Y# t! r- N# o3 P# b9 c            │              1 _0 X; v5 J# ]3 G2 u' O8 G
            ├─第26课9 l+ u: n# E6 z8 h. x6 ?# \
            │  └─2.26-1.jpg(2.56M)
2 c" R" a) n0 v0 R- ?            │              
8 \# i2 W/ U6 r8 ]            ├─第27课
0 v/ J3 _4 T5 W0 y% L+ q            │  └─2.27-1.png(2.73M)
0 W' D4 @3 o3 e9 ]! F' U9 u            │              
0 _9 p; X5 C8 q, W9 E  W' ~; t            ├─第28课
. N+ W% R% N/ u0 W            │  └─2.28-1.png(3.42M)  G- X, s/ F2 U, }; w
            │              5 A" A( e# R+ k/ g
            ├─第29课
. x' H6 X; h) c0 u3 Y' K            │  ├─2.29-1.png(2.31M)
/ o/ b& I0 O" r; X! n            │  ├─2.29-2.png(2.69M)
5 [+ C# c0 }4 L1 W; y! D1 D, }1 l            │  └─2.29-3.png(2.26M)/ T* Q( {7 Z- Z' _7 ~( P
            │              
* y. ^* X' i6 ~0 P9 t3 _5 W% l. A. x            ├─第30课
! f% s/ i# C  W! v            │  ├─2.30-1.png(2.15M)4 H3 _3 g  D6 L  f$ R( D3 b# G
            │  └─2.30-2.png(2.13M)
' h9 v" W( L7 m2 J$ C, Y' ~9 H" G            │              
1 v8 m2 H( U  K' [  S            ├─第31课! i" D) V' r7 M9 y: a% r7 e
            │  └─2.31-1.jpg(2.74M)
8 N, g% f/ N% J; L. }2 p            │              
/ |% R6 o4 q+ Q9 I7 F9 F* I, u0 q            ├─第32课
8 J, w" C7 K  d  G+ D0 y' e) }            │  └─2.32-1.png(2.73M)
( z9 W0 a5 D* i1 C0 B            │                b2 Z- h4 v3 l: p
            ├─第33课$ w( E! q, a- s: R3 S
            │  └─2.33-1.png(3.69M)
0 y; P6 E* `! {8 N            │              % R3 ~! W/ f: z# O' i1 Y
            ├─第34课
9 B8 c4 }" ]1 q7 Z1 D  U            │  ├─3.34-1.png(1.19M)& o3 _2 u6 q: h
            │  └─3.34-2.png(3.67M)
: p" O. B& u/ _7 ~; U: j0 [$ ~            │              
) {8 t( i# X$ t* u  n% E            ├─第35课4 `+ M- W$ e: U( P
            │  ├─3.35-1.png(1.20M)0 |" _" O/ n! o, l3 T
            │  └─3.35-2.png(3.41M)
3 M3 D9 A) }% N3 y+ Q( ]* l            │              9 @6 k$ K2 F/ e% e$ c; }3 q
            ├─第36课* o# Z! Z6 g, K$ }, B
            │  ├─3.36-1.png(1.23M): \" n& ]6 E% N. Q
            │  └─3.36-2.png(2.95M). N+ V% _6 w% Z& m8 \
            │              
1 s, T2 J! d; H! l$ C. w: x            ├─第37课# X: Z3 S9 F, e' Y0 M
            │  ├─3.37-1.png(1.58M)
" f0 C. L4 J2 \; e0 x  _            │  ├─3.37-2.png(3.79M)- y& H; D* Q' z1 L: ^" b
            │  └─3.37-3.png(1.33M)5 \# n1 S% N8 H( |2 h
            │              
: U5 M8 `9 |' U" }1 c' X            ├─第38课
. S. I2 o" E! {, `0 `, Z5 C1 y            │  ├─3.38-1.png(1.24M)
7 |' q3 P* Y, K            │  └─3.38-2.png(2.86M): B- K5 @: O; v1 t
            │              $ }, n6 N( B' l
            ├─第39课: t$ S/ F3 D1 R
            │  ├─3.39-1.png(1.22M)
: @2 n1 ~' q* W9 y            │  └─3.39-2.png(3.41M)
! [. ?. Y. R, |            │              . W# D  [! k( l5 p
            ├─第40课
, G, `$ Q: A$ q            │  ├─3.40-1.png(1.24M)
# n! l/ }* K( D            │  └─3.40-2.png(3.82M)
7 Q* n% Q; `  o0 ?            │              
2 t" e& @6 P$ Y  a5 [. t+ h1 m6 r4 t            ├─第41课4 C8 D% I) L9 @+ J
            │  ├─3.41-1.png(1.52M)9 ^3 u2 D; _" B  r9 D4 @! b* q0 w9 }
            │  ├─3.41-2.png(3.99M)- E6 a7 j+ I3 o
            │  └─3.41-3.png(1.50M)
+ `5 a6 J9 X# P/ M4 ~4 o* S# v            │              
2 p8 u4 f5 _$ P, \0 Q            ├─第42课9 L$ |) R6 p' Q" t' q" g) \8 ^
            │  ├─3.42-1.png(1.62M)
  R1 R! I! r3 [& f8 S            │  ├─3.42-2.png(3.67M)
9 I5 r" O2 j" P  s& W, W            │  ├─3.42-3.png(1.19M)2 P; r( H9 ?1 }
            │  └─3.42-4.png(1.38M)
, x2 z6 K; K1 \( J# u2 }; p            │              $ \7 H& R, h: j9 }' q# f
            ├─第43课% }9 j3 M3 w* K5 O* e7 I* f
            │  ├─4.43-1.png(1.31M)/ y' Q0 r2 x6 v
            │  └─4.43-2.png(3.87M)$ K' t5 w* x( Z( R( |' L
            │              ! ~3 S! j; j( Q6 V; b4 P
            ├─第44课
8 P- |: |* ~0 F5 Q' x3 _: F            │  ├─4.44-1.png(1.36M)
% U: ]% ?7 ]5 C# {            │  ├─4.44-2.png(4.16M)- y5 U; w! K8 ^5 J# j. z. K7 W! y( L
            │  └─4.44-3.jpg(3.64M)  X& }" p' W- }
            │              
9 a& }- I% m6 ]" U6 T            ├─第45课
/ [1 V& Q1 v5 T- r/ W/ ^2 P            │  ├─4.45-1.png(1.68M)
: i( O/ Z2 j  i6 A5 h! F* Y5 ~            │  ├─4.45-2.png(3.29M)/ g8 b5 w) c* m5 G- O: P
            │  ├─4.45-3.png(3.56M); Y4 q. D. x+ ]+ b6 }
            │  └─4.45-4.png(1.54M)
( @$ S" P" i4 F- M) ?5 p  R! O            │                ]1 {3 ]5 R! }4 z  `
            ├─第46课+ B; G7 V" ]$ R- [
            │  ├─4.46-1.png(1.31M)
7 u. }; S' t+ @6 m2 O            │  └─4.46-2.png(3.27M)" @/ u" j4 T) r+ A7 R/ `, l
            │              
% @) x3 \3 h# \' R% X            ├─第47课) x* g  Q8 M9 M- o0 g% d4 o
            │  ├─4.47-1.png(1.71M)
, S  U8 f7 L  i" M& F            │  ├─4.47-2.png(4.36M)
. O/ P$ r* @( _( `  d  L            │  └─4.47-3.png(1.35M)7 d! J3 v3 }2 Z6 h
            │              / }$ E$ i9 C8 d) ?2 s, Y
            ├─第48课
# Q) G: t2 C1 {            │  ├─4.48-1.png(1.21M), s5 m2 ]" y% A/ f. _" a
            │  └─4.48-2.png(3.03M)
5 {6 M, V( @, Z" Q& {9 ]            │              5 S7 g4 J& a- U8 h. }& `% c  q7 a
            ├─第49课
6 r9 Z7 I- l5 i" a: K# H& H            │  ├─4.49-1.png(1.27M)0 i8 b0 N" t( w5 V) Q
            │  └─4.49-2.png(3.22M). f4 t6 }6 M( `. e
            │              5 Q$ {0 C. V5 E( w( e( M
            ├─第50课
, d4 T: }4 n9 U' c8 k8 C            │  ├─4.50-1.png(1.40M)9 I: x. a) K5 F9 D( D! D3 u
            │  └─4.50-2.png(3.27M), q8 ~# Q8 J2 h) b5 X
            │              & f8 ^* C- Y. W
            ├─孙瑞玲自然拼读课-互动游戏包(PDF版)" H1 _8 b9 r" n8 R  J+ I, P3 w
            │  ├─第二关.pdf(2.64M)9 e# m2 |- e+ f( o5 E
            │  ├─第三关.pdf(2.92M)
- m% A3 @/ R6 W5 n: R            │  ├─第四关.pdf(2.86M)( H/ S5 N& B$ F( g3 c  J: Q6 f) W
            │  └─第一关.pdf(5.38M)
. b' F( S5 s' Z, s3 f8 k1 L/ p1 x            │              - |0 T. ^8 |" e% _7 [
            └─孙瑞玲自然拼读课-推荐书目.jpg(3.58M)
9 V" |; w& C- ? QQ截图20200603214855.png 5 C; I, k. C: n' }/ i2 u
QQ截图20200603214850.png 2 f' @3 h% F, |. m5 i) `& i( a/ s
课程下载地址回复后显示:
游客,本付费内容需要支付 200金币 才能浏览   注意:付费之前请先确认链接是否失效!
VIP会员可免费下载本站所有课程,点击购买VIP会员购买

( E. m4 g  q# A; F; P, ^
9 E+ I- p& T- Y% [
/ u9 V7 \( o7 g5 T- n( I/ Y4 U  p  H; h4 V) @7 M+ g
0 h' l# A- o; p8 _0 f! y0 ~

下载地址及解压密码.txt

883 Bytes, 下载积分: 金币 -1

售价: 200 金币    [购买]

温馨提示:
1、如何注册途鸟吧会员?
2、如何下载途鸟吧课程资源?
3、本网站对提供的视频课程、资源、软件不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该视频课程、资源、软件进行商业交易、转载等行为,该视频课程、资源、软件只为研究试用、学习试看所提供,该视频课程、资源、软件使用后发生的一切问题与本站无关。
4、本网站保证站内提供的所有可下载视频课程、资源、软件都是按“原样”提供,但本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
5、本网站所有视频课程、资源、软件均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:hezuo@lihuizi.com)指出,本站将立即改正。
6、注册会员通过任何手段和方法针对论坛进行破坏,我们有权对其行为作出处理。并保留进一步追究其责任的权利。
7、若因线路及非本站所能控制范围的故障导致暂停服务期间造成的一切不便与损失,论坛不负任何责任。
  您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 扫一扫,微信登录

  本版积分规则

  0

  主题

  693

  帖子

  1786

  积分

  终身VIP会员

  Rank: 9Rank: 9Rank: 9

  积分
  1786
  发表于 2020-6-3 22:43:20 | 显示全部楼层
  沙发
  这个课程不错的,朋友给我推荐的!
  发表于 2020-6-4 12:36:47 | 显示全部楼层
  板凳
  感谢楼主分享
  发表于 2020-6-4 14:43:01 | 显示全部楼层
  地板
  啥也不说了,感谢楼主分享哇!
  发表于 2020-6-4 19:52:23 来自手机 | 显示全部楼层
  5#
  谢谢分享

  0

  主题

  859

  帖子

  351

  积分

  一年VIP会员

  Rank: 9Rank: 9Rank: 9

  积分
  351
  发表于 2020-6-5 11:56:08 | 显示全部楼层
  6#
  啥也不说了,感谢楼主分享哇!
  发表于 2020-6-9 21:52:39 | 显示全部楼层
  7#
  谢谢分享
  发表于 2020-6-26 16:22:53 来自手机 | 显示全部楼层
  8#
  自然拼读,给孩子准备上。:kaixin:
  发表于 2020-6-27 12:18:30 来自手机 | 显示全部楼层
  9#
  感谢楼主分享
  关闭

  站长推荐上一条 /2 下一条

  QQ|Archiver|手机版|小黑屋|途鸟吧知识分享论坛 |网站地图

  Powered by 途鸟吧 X3.4  © 2001-2018 LIHUIZI