QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,微信登录

查看: 550|回复: 19

专升本英语 文亮保过班基础全集课程百度云下载

[复制链接]

2723

主题

2783

帖子

11万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
118413
发表于 2020-1-12 22:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20200112220033.png
  i# y" D. h1 {. d# C文亮教育在浙江省内不仅是知名的专升本教育机构,更是行业教材编写的领军人物。在文4 o& x$ }7 t! B$ E5 b) g5 W$ ?
亮,专科院校的学子不仅实现了他们的梦想,考上了梦寐以求的大学,更是收获颇丰,满
5 Z$ f0 t# D, e8 f7 e: y: v% y* J+ W载而归。除了正常的教学服务,学员还能收获更多精神上的东西,对后期的人生产生了深远的影响。
7 L. C: d+ D% T在文亮,学生们将会得到文亮的各项服务,个性化学习方案;半军事化管理;学习进程管理;精良的师资匹配;; N5 Y' q4 S) S* B7 w+ N
学习效果测评;精品教学管理;全程全方位答疑;科学完备的辅导资料。' U4 ?! j1 a4 R3 {! Q
全方位的服务,为专升本考生实现梦想保驾护航- U: {6 s4 F3 x' p  E* ]+ R+ H
课程试看地址:* D& J# P+ E4 {- v+ P) g
链接:https://pan.baidu.com/s/1YJzlddO82IVx6CdmPPBRiQ
9 c; S4 F* M* B# W试看地址密码回复后显示:
: A/ P6 L) x$ U% t4 T
游客,如果您要下载本课程请回复
, r1 S* ?+ C2 V, f& S6 _' e8 R
├─英语提高阶段网课0 A: o" S$ `$ t- ^: L, X! _
│  ├─作文1.mp4(1.36G)1 G( O0 J$ e" x  {* y+ n
│  ├─作文2.mp4(963.37M)
3 G% ~- c$ v( c1 ?4 d│  ├─作文3.mp4(660.08M)$ O# F- u' f& n8 X/ m
│  └─作文4.mp4(896.22M), W4 {3 W/ k0 L, k: a# H  O: \
│              . Q& _7 P: B8 r. W, f1 |( N
├─专升本资料英语
9 B/ m+ t  l+ W│  └─精品!文亮教育英语视频
) k' C# w8 t) z' R│        │  ' O0 t' Q: t, j/ m0 ~1 e' A
│        ├─文亮VIP保过班英语内部资料! A3 M* [: ^% W0 w" L# K
│        │  ├─文亮VIP保过班学员四级考试专用资料(专升本参考8 f. ~; l, I! V/ p, F4 s- j) u
│        │  │  ├─大学英语四级核心词语辨析.doc(112.50K)
6 b# I1 m3 T$ Q│        │  │  ├─大学英语四级考试传统阅读策略.ppt(110.50K)' T+ S) k) @! @3 ]: h* [% ~
│        │  │  ├─大学英语四级考试翻译技巧.ppt(797.00K)8 R1 m: b0 {% s% D4 F
│        │  │  ├─大学英语四级考试技巧高分没问题.doc(107.50K)+ v& w6 H' e3 i  c, I  N8 G
│        │  │  ├─大学英语四级考试写作必备模板.ppt(267.00K)
7 b7 c) Z' j9 i3 N8 u+ f* E3 X5 Y│        │  │  ├─大学英语四级考试写作专项指导与练习.doc(372.00K): L; v1 k) y6 T' T- A3 v
│        │  │  ├─大学英语四级考试阅读·写作高频词语表.pdf(1.27M)
- U$ C1 W! v# p0 c" z3 F│        │  │  ├─大学英语四级考试综合课件之完型填空.ppt(1.98M)
7 c: H( p* W* ^│        │  │  ├─大学英语四级阅读基础.doc(75.00K)) G2 t  C( @. |% i/ v; y
│        │  │  ├─四级高频词汇—打印版.doc(434.36K)+ }+ e4 H+ h% L
│        │  │  ├─英语四级考试常考短语100词.doc(45.50K)+ D7 L8 ]5 R$ N# U! }1 }9 ?
│        │  │  └─最新大学英语四级考试精品阅读120篇.txt(99.93K)5 i& }6 s& K8 e8 h# A
│        │  │              ! o2 q% _4 X1 X3 N( n4 R/ u
│        │  ├─文亮VIP保过班专升本英语专用资料$ A3 x" |, V( w8 n, R
│        │  │  ├─文亮VIP保过班专升本英语--词汇辨析.doc(64.00K)( J/ V5 |2 m3 R* g& x1 u
│        │  │  ├─文亮VIP保过班专升本英语--词汇讲义.pdf(951.36K)
% M) }: ^% k: P. ?# p3 s│        │  │  ├─文亮VIP保过班专升本英语--词组讲义.doc(33.50K)
$ n& H' j! K6 C; J) ^3 Q+ l. ^- @│        │  │  ├─文亮VIP保过班专升本英语--翻译答题技巧.doc(22.00K)8 G6 \  A0 o) Y" _4 Z
│        │  │  ├─文亮VIP保过班专升本英语--汉译英练习.doc(20.00K)
! Z7 @. H, z( v│        │  │  ├─文亮VIP保过班专升本英语--三级词汇.doc(375.00K)1 J4 U) F/ y8 f8 Z" D; K' v
│        │  │  ├─文亮VIP保过班专升本英语--英译汉练习.doc(20.50K)  b1 r6 A8 [" Z: i4 D) w% C; Q
│        │  │  ├─文亮VIP保过班专升本英语--语法冲刺.doc(40.00K)
5 L/ W5 C, L  L- m4 x  s- T│        │  │  ├─文亮VIP保过班专升本英语--语法讲义1.doc(195.00K)
+ n6 N8 W  M0 c5 ^│        │  │  ├─文亮VIP保过班专升本英语--语法讲义2.doc(44.50K)
. F. {( H& i8 ~" k+ G3 T│        │  │  ├─文亮VIP保过班专升本英语--语法讲义3.doc(388.00K)
+ o8 U& I2 o6 @" s, J/ p5 k2 t│        │  │  ├─文亮VIP保过班专升本英语--语法讲义4.doc(122.50K)
- q# H1 a1 D# ?│        │  │  ├─文亮VIP保过班专升本英语--作文讲义1.doc(383.00K)4 l) K5 b, C5 J+ O6 ?0 W
│        │  │  ├─文亮VIP保过班专升本英语--作文讲义2.doc(36.00K)  ^( R7 x3 u( {4 m: Q- K5 J: \  H
│        │  │  └─文亮VIP保过班专升本英语--作文模板.doc(71.00K)8 r" v( z6 u) S3 p' _
│        │  │              0 K: s+ {. j+ O+ \% B! i6 {
│        │  ├─文亮英语内部学习计划
) ^) F) Q0 T' b% X" ^: z0 Y│        │  │  ├─文亮内部半月学习计划
/ ~. \+ c0 w, T+ O& A" x│        │  │  │  ├─9月10日-30日学习计划答案.doc(69.50K)" y7 p% R* p; Q" C4 _
│        │  │  │  ├─翻译.doc(40.00K); z" \/ z' d2 |+ Y
│        │  │  │  ├─英语10.1--10.15习题答案.doc(48.50K)- s: u0 D2 f! i  P
│        │  │  │  ├─英语10.1--10.15学习计划.doc(249.00K)
+ ^  z/ k5 c+ ]; a│        │  │  │  ├─英语10.15-10.31学习计划.doc(146.50K)
/ J* L! y1 ^+ ~  C+ N│        │  │  │  ├─英语10.15--10.31学习计划练习参考答案.doc(47.50K)5 {  j, D2 M, K( q
│        │  │  │  ├─英语11.1-11.15学习计划习题参考答案.doc(52.00K)
, D# i( t: L( i* r& g' e) C│        │  │  │  ├─英语11.16-11.30日学习计划.doc(153.00K)# b( ?: Z2 n  Y; H3 l* P( M
│        │  │  │  ├─英语11.16-11.30日学习计划参考 答案.doc(51.50K). p6 Y4 E8 R: d: |
│        │  │  │  ├─英语11月1日--11月15日学习计划.doc(190.00K)  f: I0 {4 X& \+ ^
│        │  │  │  ├─英语12.1-12.15日参考答案.doc(54.50K)
5 h: y* m4 @7 i│        │  │  │  ├─英语12.1-12.15日学习计划.doc(185.00K)/ A$ t" |8 ?8 B, w
│        │  │  │  └─英语-9月10日-9.30日学习计划.doc(250.00K)7 A# y! k5 K# @. M/ F; x: E5 N. j
│        │  │  │              # \& c( \; P4 i8 ~0 V' j& n) s4 f
│        │  │  └─文亮内部月英语学习计划8 @3 \$ `) q: V. B9 n' d5 x
│        │  │        │  ( F* ?/ J5 C& Q* y3 v' H
│        │  │        ├─10月上
  O  N2 n6 I' G│        │  │        │  ├─英语10.1-15答案.doc(58.50K)% e. }# w4 c. H) o
│        │  │        │  └─英语10.1-15日计划.doc(121.50K)
7 d$ u6 \9 Y! x) `+ T! q: s7 z1 t│        │  │        │              
1 u/ U; ~, x! ?9 m5 F1 P│        │  │        ├─10月下
4 E$ Z" ^1 U4 n6 T│        │  │        │  ├─10月16-31日答案.doc(61.50K)
# t5 {$ l; S5 H, @7 h│        │  │        │  └─10月16-31日计划.doc(137.50K), d. f" A! ~8 z/ C5 y/ f( c
│        │  │        │              & u1 X2 d7 n7 u; d# H/ T
│        │  │        ├─11月上) o, h, x, u5 y* {5 D
│        │  │        │  ├─英语答案 11.1-11.15.doc(57.50K)
9 A2 y. e& ~( s% D# J9 X( R  E- E│        │  │        │  └─英语计划11.1-11.15.doc(135.00K). u7 J9 F. b  d$ A! b! c
│        │  │        │              
2 W7 y! h# s4 [' e/ X8 K  C  s9 F/ J│        │  │        ├─11月下
! a. K( `+ s6 U9 t1 l" i│        │  │        │  ├─英语 答案 11.16-11.30.doc(53.00K): n: Y; Q% T; K
│        │  │        │  └─英语 计划11.16-11.30.doc(140.33K)
4 a& t( J) x, M& I│        │  │        │              ! [" c( |: R  g  g/ Y8 b
│        │  │        ├─12月上
' F& Y0 M  R  Z│        │  │        │  ├─英语 12.1-15答案.doc(61.00K); x  h3 Q- M) p
│        │  │        │  └─英语 12.1-15计划.doc(211.75K). q+ i  b$ `1 i! d' o# h
│        │  │        │              ( w2 X1 C% V$ r5 k+ u% _
│        │  │        ├─9月上8 A% h) V' k3 K4 [0 c
│        │  │        │  ├─英语 9月1日-15日计划.doc(122.50K). z. t4 ?; X" S, h# P( M; g
│        │  │        │  └─英语9月1日-15日 答案.doc(57.77K)0 [& D7 f- c- K2 ]/ Q) s
│        │  │        │              
) \0 N* A0 j7 L/ X0 w│        │  │        └─9月下
0 f! V$ Y7 P' T0 _" p: H+ w! i│        │  │              │  
/ h! N0 `" z6 K9 V. ], D│        │  │              ├─英语 9月16-30日 答案.doc(58.00K)
- a& Q9 r, G. a* l/ K│        │  │              └─英语 9月16-30日 计划.doc(132.50K)
1 ]2 R% T- j  f1 c! [│        │  │                          
1 b: h$ O/ Z6 M( }* Y! S! t│        │  └─文亮英语周练习
( ^% S6 X; h4 q8 P$ C& F│        │        │  
- v# E# z1 \, c( c5 ~: f5 R│        │        ├─答案 试卷(七).doc(39.50K)$ _* o! W, h* O( {4 }3 Q. ^
│        │        ├─答案(六).doc(36.50K)
6 i3 A8 ], z9 Y( {9 Z│        │        ├─答案(五).doc(36.50K)& @) _+ n9 P4 J" X0 D* A
│        │        ├─第六周 学习资料.doc(59.50K)6 S6 V; ~) v- N  f) G) h& u* r
│        │        ├─第六周资料 答案.doc(14.50K)
5 f: M6 t8 b9 ?) h0 z9 a* F│        │        ├─第四周 学习计划.doc(56.00K)
/ w; V% @5 f2 S! p: i# ^, \% A│        │        ├─第四周 学习计划答案.doc(14.00K)- N7 x6 W& M- j5 b: J
│        │        ├─第五周 学习资料.doc(54.50K)% f+ Q$ O/ G' c$ h$ h
│        │        ├─第五周 资料答案.doc(14.00K)5 o* |/ O5 X6 g) ~
│        │        ├─英语 第三周资料.doc(61.50K)
! s' I6 q3 p# a3 W" [' w│        │        ├─英语(六).doc(86.58K)& C& _: m$ o0 k
│        │        ├─英语(五).doc(87.58K)0 a/ R/ ]* Z2 U3 h! k- }/ H3 E& ^: u
│        │        ├─英语答案 第二周.doc(24.50K)
9 e/ x' G, ?) b7 a. a│        │        ├─英语答案 第一周.doc(29.00K)
/ e. l  r- s) r' }( I& I8 n& ?1 X, [│        │        ├─英语第二周资料.doc(57.05K)
9 m8 y4 k" Q! l+ u0 g│        │        ├─英语第一周学习计划.doc(74.50K)
; V. Z" W9 q8 d: i│        │        └─英语模拟试卷(七).doc(85.00K)# I+ x2 r' P- K  g$ B" H5 i
│        │                    + K2 @' G7 ]6 A% D
│        ├─英语基础集训班(来源:文亮教育
( `; @  o9 m( |% @+ J* Q! G1 ?│        │  ├─1.mp4(67.32M)
' z: t! m' J# r9 m& j" s│        │  ├─10.mp4(66.52M)
" w- D- p6 ]. x% l│        │  ├─11.mp4(69.94M)
  \8 i8 I# p3 r$ h6 M, \│        │  ├─12.mp4(71.46M), N) b! q$ r9 Q$ ?
│        │  ├─13.mp4(102.10M)
+ K4 _% {* c9 Y" g0 _+ S│        │  ├─14.mp4(110.49M)
6 w2 D# M& [, [7 U: d8 e1 \$ H# Q" ]│        │  ├─15.mp4(128.59M)
. B. B" \3 g4 l) ^4 b9 d│        │  ├─16.mp4(83.88M)+ W; V  h! X' j; `! Q5 \3 N/ k
│        │  ├─17.mp4(83.62M). G) \4 \; V% o! E
│        │  ├─18.mp4(61.79M)9 ?" Y0 i) @( @5 p( Z
│        │  ├─19.mp4(57.36M)
/ ]( |7 v  R+ X- ?% w$ _' x│        │  ├─2.mp4(66.86M)7 i2 w5 Z& Y$ \9 e- |
│        │  ├─20.mp4(91.91M)
' r- E1 l) h( A6 T9 Y! |+ k8 F│        │  ├─21.mp4(88.65M)
; T" U+ h4 s$ E3 ^8 I9 q│        │  ├─22.mp4(78.93M)
6 @0 E/ g% y8 z) ]# Q; l│        │  ├─23.mp4(79.75M)* @1 j- b% y& R6 `+ P' i: I
│        │  ├─24.mp4(62.22M)
& {/ C" x5 L: D- P+ C3 X- P│        │  ├─25.mp4(86.52M)
, Q8 k+ \+ c, h  Y) D: @  S│        │  ├─26.mp4(92.34M)% V. C' z; U, D& L
│        │  ├─27.mp4(76.31M); J4 y: j: ]2 {1 K! F" C( _5 c
│        │  ├─28.mp4(94.58M)  R4 {- ]1 _, t3 j: _8 d
│        │  ├─29.mp4(64.71M)
+ [0 s; D9 u& Z9 q│        │  ├─3.mp4(84.44M). A0 ]' x3 c* h% z. M
│        │  ├─30.mp4(89.29M)
1 w" L/ g% [4 r+ t  d│        │  ├─31.mp4(64.73M)
! n& ]5 \! ]: v  g+ M" J│        │  ├─4.mp4(63.97M)
' s" }$ p7 Q2 T6 |. D( N│        │  ├─5.mp4(81.89M)
3 Y) N. d* L2 i2 y/ R0 c, m│        │  ├─6.mp4(70.10M)2 N% }% B& ]0 O( u7 f$ \. j7 w7 e9 x
│        │  ├─7.mp4(77.82M)
1 @# }2 F8 ?$ m: {! Q8 r│        │  ├─8.mp4(72.50M)
$ f$ d( ~1 ?* p: L│        │  └─9.mp4(80.82M)
& D/ D+ L' `5 N3 N" m6 B. ]9 N; v& c│        │              
! W9 L3 u' h7 E% s, }│        └─英语文亮保过班课堂视频8 b  G# `6 r, G3 e& P. H4 p
│              │  7 X' X$ F7 \7 [. F
│              ├─英文基础阶段(保过)
# f: h* s6 [8 v1 T6 r2 n│              │  ├─1.mp4(40.08M)
4 q- h; i* X; K- \% I& w│              │  ├─10.mp4(43.92M)
* v  ^8 j7 s6 s" _% ]; G1 f│              │  ├─11.mp4(61.36M)# [0 L7 g+ T* M# k1 A
│              │  ├─12.mp4(58.71M)8 z& z4 d7 M; ]3 S
│              │  ├─13.mp4(55.41M)6 g0 @. d9 L% S/ z/ R5 I. T0 N9 W5 U
│              │  ├─14.mp4(43.47M)! u3 k; X2 P1 [2 \2 J$ Q9 ^+ L" {
│              │  ├─15.mp4(61.33M)4 J+ q3 d  r3 j2 T  F' Z4 U3 A/ D
│              │  ├─16.mp4(38.32M)+ b4 E" V+ @8 I
│              │  ├─17.mp4(44.48M)
. @7 w& y& _# W4 n│              │  ├─18.mp4(41.52M)
  _1 s% ]* X+ R3 E8 _' c" \│              │  ├─19.mp4(55.99M)
4 C9 y' ]! e! W% e- Z│              │  ├─2.mp4(37.19M)9 ]# B# O3 }" Z, Z; d9 K8 h& y
│              │  ├─20.mp4(44.40M)$ l( A/ v/ u( C4 f: q" {. t7 x, o
│              │  ├─21.mp4(45.84M)
+ b. Q* p  p/ Q│              │  ├─22.mp4(54.87M)
0 r& V/ p) c. f% V6 v& ^: T│              │  ├─23.mp4(30.81M)
/ K% f4 f7 \. `' z* x" T1 f│              │  ├─24.mp4(49.24M)
6 }5 k! c+ Y( y3 O! s3 ~│              │  ├─25.mp4(44.24M)3 G' |( q0 l* F* z, z, z* m, \
│              │  ├─26.mp4(50.69M)* c3 |$ }+ _9 n0 N1 C
│              │  ├─27.mp4(52.16M)
. a0 e% H/ v% u0 e' c│              │  ├─28.mp4(42.43M)
8 [& U) B/ ]; r% X│              │  ├─29.mp4(55.90M)
, P0 M/ {( [9 a4 G│              │  ├─3.mp4(46.38M)2 G* [5 T0 n+ q! C7 V9 ~3 D
│              │  ├─30.mp4(41.14M)
# ?( t6 E9 p" E) N1 A) H) e│              │  ├─4.mp4(44.82M)  `) a6 }0 x/ N6 w& A, u6 w) {8 N) R& [
│              │  ├─5.mp4(51.00M)
1 r# p; l% }" ?1 @; R│              │  ├─6.mp4(48.38M)
: M- f! ~, K0 _- U$ P+ ?' i│              │  ├─7.mp4(55.49M)
; }* l9 p3 w5 n│              │  ├─8.mp4(52.67M)% Y" t, @# u" v8 U4 ]
│              │  └─9.mp4(56.56M)6 J2 O/ I1 Y0 y: b2 e+ d
│              │              
% [6 X" g$ T6 ]- [, P│              ├─英文强化阶段(保过)- `/ o$ D4 q0 Q# {
│              │  ├─1.mp4(160.12M)
# c& n( T( o5 _* g/ A7 S; a4 Y│              │  ├─10.mp4(173.03M)# q) H  e# Z+ ^2 l
│              │  ├─11.mp4(175.88M)% N7 e6 ?6 c; [4 k4 K
│              │  ├─12.mp4(181.04M), C! r4 }- c/ A% h% m
│              │  ├─2.mp4(189.37M)
. J& Y4 q  w% d8 ~5 E' u' ~│              │  ├─3.mp4(172.69M)
7 ~& T* s) v( [+ F& W! O8 _% a* N│              │  ├─4.mp4(190.44M)% b6 D. K' W+ C, k, a
│              │  ├─5.mp4(195.12M)
+ D* K1 Z6 i6 h5 d│              │  ├─6.mp4(234.79M)+ U# p2 P  T* z( R: U
│              │  ├─7.mp4(177.90M)
" H+ _. O; N3 s8 M% x  F* h│              │  ├─8.mp4(186.89M)
+ e% J1 u9 q0 _│              │  └─9.mp4(180.24M)
, Y+ ]  R, }: y! f4 M, H8 e│              │              2 K- Q2 v( A* h2 r( n
│              └─英文预热阶段(保过)
- ^0 z1 D% T7 j: g│                    │  / F& M0 V8 U0 p8 [% S, L
│                    ├─1.mp4(79.76M)* I" f+ {! c* h
│                    ├─10.mp4(57.94M)
, ]9 w/ ?5 j% [% g4 N5 U│                    ├─11.mp4(55.91M)$ I5 z6 I( @: s0 C+ K$ H& O
│                    ├─12.mp4(45.42M)
, M/ ?0 X1 A% R+ g. ]. k# Q4 m( T│                    ├─13.mp4(58.48M)" f& q) O- P6 b! a; J+ a
│                    ├─14.mp4(46.79M)2 V" Z( s9 J1 w4 ^) C6 Y& z# L: S
│                    ├─2.mp4(68.85M)
7 }0 K' |. W; Q. y) v0 M│                    ├─3.mp4(38.46M)* I9 Y8 p/ {* Q1 b9 z$ Q
│                    ├─4.mp4(52.93M)# m6 S  N: ?7 R+ f; G* R$ y
│                    ├─5.mp4(46.74M)- t/ W. ]; K3 p8 N1 T' {7 W% O& l
│                    ├─6.mp4(44.03M)! X5 j7 U- `* e. l2 Y
│                    ├─7.mp4(54.08M)
1 m: q* m0 [5 _$ j│                    ├─8.mp4(44.96M)% i6 n& `: C$ p: K. j6 R9 ?
│                    └─9.mp4(47.20M)
$ A, c3 \) Y/ L$ N0 p( K  o│                                
0 B, e3 s* f# _4 P/ }& a* ?. V├─词汇综合练习360题1.mp4(2.12G)2 [/ Y4 [5 y% J9 s: {8 _
├─词汇综合练习题2(部分).mp4(1.72G)
& m, L1 i+ {7 q5 K2 I! s├─词汇综合练习题360题01上.mp4(292.25M)  S6 T! [% N! `# s- `  |
├─基本句型1.mp4(1.07G)
; p2 Y" k3 P" w% g! q8 U├─基本句型2(只有47分钟).mp4(939.48M)
6 |; S% v' K9 S- H0 O├─基本句型3.mp4(1.43G)9 z/ S2 [+ G% K" _' t( }) y
├─基本句型4.mp4(1.16G)
1 D9 x7 F+ `5 f# }  y3 P, `; F  B; B├─基本句型5.mp4(1.39G)
. R$ R4 _' z2 D% k3 R" ~├─基本句型6.mp4(1.09G)
! M: ]4 X& |" a0 c+ `; E/ x! ^  B├─篇章词汇里解体解题技巧2.mp4(1.19G)0 L, A5 I* S: y; y" s4 ]: _1 `
├─篇章词汇理解题解题技巧1.mp4(1.27G)3 {6 |6 v& H4 ]+ f! L
├─篇章阅读理解解题思路1.mp4(923.54M)) Y  M  ^- @1 C- Q
├─篇章阅读理解解题思路2.mp4(1.12G)
# w5 Z8 ?& S9 }9 A# w; }- {. S├─虚拟语气1.mp4(780.55M)
5 \1 Z& A# U; w$ Z% i8 v& U├─虚拟语气2.mp4(1.14G)1 N/ H8 E* y% ]  N! C7 \
├─虚拟语气3.mp4(1015.81M)
, ^, D6 h: I* F& G├─语法综合练习题140题1.mp4(1.14G)
( y* M% {; G7 {0 w) W6 @├─语法综合练习题140题2.mp4(894.00M)9 e7 z6 p. ^, O- O4 S7 Y
├─语法综合练习题140题3.mp4(1.08G)' W+ @' P/ p. S& ?7 b
├─长难句策略突破4.mp4(673.23M)% e5 d1 s& v4 h+ J: L1 w
├─长难句策略突破5.mp4(798.29M)  J9 t7 j9 J! Z- c* y9 s
├─长难句策略突破6.mp4(650.82M)
9 X, X. U7 ?4 ~( `5 ~+ n, P& c% e├─长难句突破策略01.mp4(1.09G)) X) [! t+ x+ B6 e% K$ _  P
├─长难句突破策略02.mp4(895.86M)% L* O$ a  M: X' g. s' p
└─长难句突破策略03.mp4(1012.74M)
6 [4 c9 r# y$ S6 B$ p0 Z8 y6 K QQ截图20200112221925.png QQ截图20200112221939.png 2 D7 M) H' a+ c: _0 B2 z7 U! I. O
课程下载地址回复后显示:
8 ]: l0 _) ]2 r8 U* ]* s, p3 P
) T, y: i2 A* }( U4 {# j
游客,如果您要下载本课程请回复

5 R9 B6 r! u9 h6 ~
+ P' S+ E) e9 u6 X8 G
6 m7 ~- J* ?' S7 G; t% _5 E. ^+ a; U8 L6 I4 ?6 h
温馨提示:
1、如何注册途鸟吧会员?
2、如何下载途鸟吧课程资源?
3、本网站对提供的视频课程、资源、软件不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该视频课程、资源、软件进行商业交易、转载等行为,该视频课程、资源、软件只为研究试用、学习试看所提供,该视频课程、资源、软件使用后发生的一切问题与本站无关。
4、本网站保证站内提供的所有可下载视频课程、资源、软件都是按“原样”提供,但本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
5、本网站所有视频课程、资源、软件均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:hezuo@lihuizi.com)指出,本站将立即改正。
6、注册会员通过任何手段和方法针对论坛进行破坏,我们有权对其行为作出处理。并保留进一步追究其责任的权利。
7、若因线路及非本站所能控制范围的故障导致暂停服务期间造成的一切不便与损失,论坛不负任何责任。

0

主题

5

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2020-1-13 10:36:08 | 显示全部楼层
还不知道怎么下载呢

1

主题

176

帖子

421

积分

终身VIP会员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
421
发表于 2020-1-14 06:44:18 | 显示全部楼层
这个课程不错的,朋友给我推荐的!

0

主题

99

帖子

274

积分

一年VIP会员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
274
发表于 2020-1-14 10:36:34 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主

0

主题

10

帖子

300

积分

一年VIP会员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
300
发表于 2020-2-4 16:54:40 来自手机 | 显示全部楼层
Jnsiidjdjjxjdjjdjx

0

主题

1

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2020-2-9 14:34:12 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111111111111111111111111

0

主题

4

帖子

196

积分

注册会员

Rank: 2

积分
196
发表于 2020-2-14 17:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
真棒啊啊啊啊啊啊啊啊

0

主题

1

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2020-2-24 21:14:12 | 显示全部楼层
正需要,支持途鸟吧了!

0

主题

1

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2020-3-5 02:25:01 | 显示全部楼层
感谢分享

0

主题

39

帖子

325

积分

一年VIP会员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
325
发表于 2020-3-8 20:20:19 来自手机 | 显示全部楼层
嗯是金沙江阿姐请教请教前几集
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 扫一扫,微信登录

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

客服QQ
3502589325 周一至周日:09:00 - 21:00

途鸟吧是一个中小学网课共享平台,为广大中小学生和成人职业教育提供课程分享和互换渠道,目前平台有网课上万部,内容包含小学、初中、高中以及成人职业教育。

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc.

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|途鸟吧知识分享论坛 |网站地图

GMT+8, 2020-8-6 15:12 , Processed in 0.152191 second(s), 23 queries , MemCache On.

快速回复 返回顶部 返回列表