QQ截图20200603215434.png ( A  ?1 K# y: [1 {$ X- V
人教版小学数学一至六年级全套特级教师辅导教学片
+ V) g, a& K) g. k' l( A+ S; |1 q- i今天给大家上传这套全套人教版小学数学 特级教师辅导教学片 " F/ K2 b4 J  q
小学一年级至六年级全,小学数学知识点也算全了,
# J) T! y6 d- H$ o其实大家完全可以让孩子看看这两套视频,而不必去再另外给孩子找所谓的补习机构了,
7 o7 a. m; a* s# L, o既省钱又可以给孩子减负,而且还不影响孩子学习,可谓是一举三得,孩子未来的路很长,
+ t5 Q- A# e5 O" I7 R! v! Q5 U家长朋友如何为孩子们打好基础,选择什么样的课外辅导材料是比较重要的,希望大家擦亮眼睛。
3 ^, U" [5 T, O4 f0 w# C& f+ X试看地址密码回复后显示:) B; [+ a% `- ?% d, Y- g  ?
链接:https://pan.baidu.com/s/1Q7h1TXPOaWSDI2dxJLCpbA ) U* z' E4 U9 f/ d
游客,如果您要下载本课程请回复
9 O3 [& ^7 Y3 t
├─rs012 I8 n. `  \" K1 B$ R" k
│  ├─一年级上册
% G4 ^( o5 b2 v4 v- t  o│  │  ├─小学一年级数学14.flv(34.29M), _% Q0 C, ^0 J# S3 d' {2 _$ x
│  │  ├─小学一年级数学34.flv(12.78M)/ z/ O  a  J( h3 w) h8 z; u
│  │  ├─下载大文件说明.txt(483B)
/ }5 h, Z: m% H- ?│  │  ├─小学一年级数学01.flv(28.67M)* J3 Y0 h. ^; |
│  │  ├─小学一年级数学02.flv(52.27M)
. t. C' X* r/ E$ B* u' \  j│  │  ├─小学一年级数学03.flv(29.68M)% Y' F) u9 S+ P, w& e/ W
│  │  ├─小学一年级数学04.flv(32.17M)
5 ~1 S2 }+ b  k( P8 P# s│  │  ├─小学一年级数学05.flv(20.38M)/ r! Y! |' i/ k
│  │  ├─小学一年级数学06.flv(14.51M)
( A" S- Y3 B1 O$ D; B│  │  ├─小学一年级数学07.flv(17.37M)  `0 X7 T. _0 K
│  │  ├─小学一年级数学08.flv(27.51M)9 S% j, Y6 c( K9 X0 s6 W
│  │  ├─小学一年级数学09.flv(13.01M)
  H( h1 N- v, ^  T& j/ k│  │  ├─小学一年级数学10.flv(13.41M)$ \" B; K0 W3 O5 L% {2 T
│  │  ├─小学一年级数学11.flv(13.23M)
2 Q$ U+ ]; z# ]; ?& \4 ~7 g# k& L│  │  ├─小学一年级数学12.flv(9.16M). n3 D& h# T' d# V6 z. t
│  │  ├─小学一年级数学13.flv(12.91M)5 ~0 i8 ?2 B" ^+ ~' _; \8 e. H: K
│  │  ├─小学一年级数学15.flv(14.17M)6 B  c3 P: p& _5 \
│  │  ├─小学一年级数学16.flv(14.50M)
3 |( z* D( R) X│  │  ├─小学一年级数学17.flv(18.32M)
) G/ K$ Z: _) T+ N% a, z6 J│  │  ├─小学一年级数学18.flv(38.94M)9 D7 {' G; Q3 E6 ?1 \5 y& g& t" e+ t3 A
│  │  ├─小学一年级数学19.flv(26.39M)( r, D0 q9 _. l- B* S" v, m8 ?
│  │  ├─小学一年级数学20.flv(14.18M)5 D% M5 w$ I6 T% Z/ r$ y6 `
│  │  ├─小学一年级数学21.flv(12.47M)
) y4 x' X8 {7 y7 u' Y+ z& H│  │  ├─小学一年级数学22.flv(13.04M)
* @/ j0 Y( L; h  T7 M│  │  ├─小学一年级数学23.flv(18.25M)
% j! i$ h2 E; y1 C│  │  ├─小学一年级数学24.flv(6.45M)- J+ x/ k( n( ?3 D0 u, F& @3 v$ @
│  │  ├─小学一年级数学25.flv(6.13M)
7 s6 f8 C+ R7 X0 f- E% W│  │  ├─小学一年级数学26.flv(9.98M)
' B0 l8 t6 `* @! m5 `5 s! ?│  │  ├─小学一年级数学27.flv(17.30M)# k" L/ ?: s" O/ k, r
│  │  ├─小学一年级数学28.flv(13.87M)4 @7 M  o  n8 ]4 y5 S
│  │  ├─小学一年级数学29.flv(12.43M)+ Q$ m; f* v! N9 {5 p
│  │  ├─小学一年级数学30.flv(9.17M)- U/ L( V& I5 @) j' O5 I
│  │  ├─小学一年级数学31.flv(14.45M)
3 [0 b/ x9 ?4 f; P5 {4 r! x/ E│  │  ├─小学一年级数学32.flv(7.55M)
: k' z+ x: b9 t! k│  │  ├─小学一年级数学33.flv(17.68M)
8 a/ n( b. H: X- t│  │  ├─小学一年级数学35.flv(6.76M)
& }/ Y* N3 b6 a# W, T& [1 B% j4 Z7 R│  │  ├─小学一年级数学36.flv(6.34M)
9 a) {+ W  ~: ^3 S" X# ?: T│  │  ├─小学一年级数学37.flv(12.70M)
4 D/ @9 d; k. d8 ?. S3 T│  │  ├─小学一年级数学38.flv(9.93M)
8 g2 }  b' E0 e. D│  │  └─小学一年级数学39.flv(16.65M)
" I! C+ b3 r! X1 E. D9 x/ C│  │              
8 v8 v" `6 R! X  p* K' {│  └─一年级下册# e/ M! p9 f8 V/ h2 O/ b4 d
│        │  6 \! e0 k' i! {* f4 {, F8 `2 D4 V
│        ├─下载大文件说明.txt(483B)# M& S$ f1 M! r, e. N& b& l. l
│        ├─一年级数学下册01.flv(22.78M)' l% [3 ^% O7 N  j" p
│        ├─一年级数学下册02.flv(11.67M)
; `& W# [. h! m' a/ J9 z2 I│        ├─一年级数学下册03.flv(28.47M)
2 e# Z2 H" }9 i1 C) \, p│        ├─一年级数学下册05.flv(10.90M)- P6 m6 L& Q, u3 s6 W3 N+ r( Z0 q
│        ├─一年级数学下册06.flv(22.10M)! N& J8 Y: J& S. f' S
│        ├─一年级数学下册07.flv(19.66M)
5 u! X( ~- W% a│        ├─一年级数学下册08.flv(18.35M)# K& f! z7 Q; X& s6 J0 i. I2 H
│        ├─一年级数学下册09.flv(21.64M)' q' E1 y. c4 \& m4 `8 q- {
│        ├─一年级数学下册10.flv(12.04M)$ m; D. k! U  X% Y
│        ├─一年级数学下册11.flv(26.99M)
3 {$ h) q$ k8 N, ]: q0 [│        ├─一年级数学下册12.flv(34.94M)& U. ^/ I6 L7 A1 O
│        ├─一年级数学下册13.flv(7.02M)
1 l: _1 M/ x# x│        ├─一年级数学下册14.flv(25.84M); N8 Y; e4 |8 T" q, _; s* y$ Z
│        ├─一年级数学下册16.flv(18.12M)
# i4 u4 R6 k$ j5 X- u│        ├─一年级数学下册17.flv(13.27M)
" h! y5 J: L% D- {) z% o│        ├─一年级数学下册18.flv(6.16M)
+ n6 [/ A, |! p5 o1 _│        ├─一年级数学下册19.flv(16.27M)
$ {, K: I2 M2 [│        ├─一年级数学下册20.flv(15.35M)
1 K* W" p6 u5 j" v$ W│        ├─一年级数学下册21.flv(13.16M)
6 A) C7 E8 G+ D0 M6 w1 ]│        ├─一年级数学下册22.flv(21.19M)
# q# i1 B4 [5 [│        ├─一年级数学下册24.flv(6.76M)
: e# L. G8 y6 h9 O│        ├─一年级数学下册25.flv(15.58M)2 @9 D) F; [) f9 `% m! ~" u
│        ├─一年级数学下册27.flv(18.18M)
& a, G+ d+ p5 }: j│        ├─一年级数学下册28.flv(28.73M)
- r$ m( U! h; P5 [│        ├─一年级数学下册29.flv(5.45M)5 Z' A3 j! D' N
│        ├─一年级数学下册30.flv(18.89M)+ [# }$ C- J5 f& }" z9 s2 h
│        ├─一年级数学下册31.flv(7.09M)
5 Y3 g: I6 c+ x9 m  Z" ?│        └─一年级数学下册32.flv(30.40M)" P, p. W8 D! ?/ O# r6 h+ R
│                    
8 x7 r! T0 |/ k, g! y4 K8 s└─rs02
9 \5 M1 x2 d4 h9 L( z" L      │  , B2 ], k0 s& m4 M# U+ L
      ├─二年级上册- [" q1 g, y: }3 e) ^" d; {4 }
      │  ├─下载大文件说明.txt(483B)4 H/ O& o) I- {/ k, k$ w; r* [4 m
      │  ├─小学二年级数学上册01.wmv(86.65M)0 Q; ~, B1 I6 @& Y! Q/ t+ {2 s
      │  ├─小学二年级数学上册02.flv(11.68M)
! E& L0 V: _5 J- k      │  ├─小学二年级数学上册03.flv(33.96M): A8 m& Y& H5 R- U8 q2 \5 F) _
      │  ├─小学二年级数学上册04.flv(21.08M); ]& a- E0 I( L6 ^5 {
      │  ├─小学二年级数学上册05.flv(26.90M)0 _! F& a# |8 T
      │  ├─小学二年级数学上册06.flv(31.41M)
4 ^2 L9 v* t. A( t+ ?8 d7 y      │  ├─小学二年级数学上册07.flv(26.59M)" O; b7 u5 v2 Q8 K
      │  ├─小学二年级数学上册08.flv(21.53M)0 y- d* s6 f1 D; f9 n
      │  ├─小学二年级数学上册09.flv(5.87M)
) G; o4 H. }6 D0 o! e      │  ├─小学二年级数学上册10.flv(14.60M)
0 [% J( T) K; I" z      │  ├─小学二年级数学上册11.flv(13.25M)
2 l& q+ w, P, K) ?$ L      │  ├─小学二年级数学上册12.flv(31.03M)
# N' g4 v( m# k+ I" |" k: L; o; f/ q2 T      │  ├─小学二年级数学上册13.flv(22.71M)% F' E0 t" e0 @& r$ j' d) {) \5 ]
      │  ├─小学二年级数学上册15.flv(44.18M)3 `4 B; h7 Y! B8 d+ i& s& S, U  c
      │  ├─小学二年级数学上册16.flv(9.47M)" ?- B$ Q, O! c- x! x: |
      │  ├─小学二年级数学上册17.flv(24.22M)
7 S/ w4 \) a4 _9 V, c3 `* @1 h& l5 x      │  ├─小学二年级数学上册18.flv(20.70M)
5 e0 N/ D; p, V' o$ N: K( y$ k      │  ├─小学二年级数学上册19.flv(32.01M)
3 y5 p5 p" o1 e      │  ├─小学二年级数学上册20.flv(20.94M)5 F: Z9 F( F4 H6 a
      │  ├─小学二年级数学上册21.flv(8.24M)
- O+ m/ N. v: I$ C. M" h, `      │  ├─小学二年级数学上册22.flv(13.84M)
  n- G( A, U7 f      │  ├─小学二年级数学上册23.flv(14.75M)) x% r" m! h0 r! o
      │  ├─小学二年级数学上册24.flv(22.41M). P; w1 Q8 J0 \6 \; h
      │  ├─小学二年级数学上册25.flv(7.91M)  F5 G! t: \, Q" ], l
      │  ├─小学二年级数学上册26.flv(9.20M)* s$ j, v6 Q" j1 [. [! m, U' N
      │  ├─小学二年级数学上册27.flv(8.57M)
' r' n: l7 S6 q  R; p6 o* {; e9 O      │  ├─小学二年级数学上册28.flv(4.28M)
9 P$ @2 l) b* y! K& ]' b$ x      │  └─小学二年级数学上册29.flv(14.37M)0 W0 r1 V" L5 C( }; a9 X/ T. N6 w) p
      │              " T+ r! \7 I( X, [( A
      ├─二年级下册
; B  A, R& \! }, S      │  ├─八、统 计 .flv(51.52M)
6 k9 Z2 ?& q+ W+ Q* b$ i( t- c      │  ├─二、1、表内除法(一).flv(57.07M)
* Z% h* R! {1 E3 C( Q      │  ├─二、2、用2-6的乘法口决求商 .flv(47.45M)4 }" P, G- a8 C8 ?% ^% M$ T: S3 v
      │  ├─九、找规律 .flv(21.51M)
; O6 n" ^* {5 q  H      │  ├─练习八     .flv(10.09M)
- }. o3 e- `2 c  \. Z) e0 S9 H& ?      │  ├─练习二  .flv(29.29M)  W3 D& _" m6 J2 ]1 S2 B
      │  ├─练习九   .flv(15.34M)& k! v" r: C% A6 T& \& b. P
      │  ├─练习七 .flv(38.94M)
& I/ h% H: l7 r4 w' Y# I% ~+ r      │  ├─练习三  .flv(61.40M)
+ r6 J3 I4 S# p0 T      │  ├─练习十.flv(11.48M)
# i3 q' Q+ P: f6 L8 I0 ~1 L      │  ├─练习十四   .flv(22.75M)
7 T5 i6 W) I5 m" U- `" ?0 k- n      │  ├─练习十一   .flv(18.03M)
2 {; s: D( o/ ~/ o5 ]! V9 ]3 g      │  ├─练习四   .flv(19.05M)$ ~* D. C$ y9 o4 ~
      │  ├─练习五 .flv(22.30M)
/ n; K8 n) a4 V7 @      │  ├─练习一     .flv(68.35M). E# P2 p5 O7 n# {" r  D. W
      │  ├─六、克和千克.flv(22.05M)$ m& l" L  `0 ^# q# e
      │  ├─七、万以内的加法和减法(一) .flv(129.41M)/ W6 v# r8 C3 d' M
      │  ├─七、万以内的加法和减法(一).flv(129.41M)
, k2 y0 d2 e- b0 g      │  ├─三、1、图形与变换 .flv(20.21M)# c  W( t' q' X( N% i- N
      │  ├─三、2、平移和旋转.flv(14.21M)& X3 M3 k& h  n8 u
      │  ├─四、1、表内除法(二).flv(17.76M)! j. S: o! D" Y$ ^* [+ n2 c1 @2 ]
      │  ├─四、2、解决问题 .flv(27.10M)
( O9 _( O5 @$ F      │  ├─五、1、万以内数的认识 .flv(30.10M)3 O5 a. w/ D% z. O* c5 r% B
      │  ├─五、2、10000以内数的认识.flv(34.44M); q' l2 {0 [) a: ~
      │  ├─五、3、整百整千数加减法     .flv(9.90M)
8 V$ t& e$ S' K4 B0 L) r& `2 k0 y* n      │  ├─下载大文件说明.txt(483B)1 V3 X) {- J6 X5 q" o
      │  ├─一、解决问题.flv(43.46M)$ A+ t4 k6 S3 m/ S6 s3 }. W0 w5 R
      │  ├─整理和复习   .flv(18.36M)+ f7 f! [. q* y) g9 G6 m* @  g1 e7 f
      │  ├─整理和复习 .flv(20.03M)! W% L7 @" y! P! d& a! m
      │  └─总复习  .flv(36.56M)* v" x! z2 d. k0 ?! ^' l
      │              * O: C8 V2 X) N* K9 g- @% B- m
      ├─六年级上册
6 e6 N) K7 T: i# |      │  ├─下载大文件说明.txt(483B)8 t; y9 d8 z" @9 f1 j) D
      │  ├─小学六年级数学上册01.flv(18.77M)
+ @* b$ ?9 u$ X' g3 x      │  ├─小学六年级数学上册02.flv(39.18M)
$ ?' E5 L1 b. S* [- x' a; d( u      │  ├─小学六年级数学上册03.flv(33.82M)- H0 L% [" G3 V& V
      │  ├─小学六年级数学上册04.flv(20.50M)0 R# a" W- \" J/ m1 S7 `' N
      │  ├─小学六年级数学上册05.flv(14.95M)
; C. b6 q) q3 L! a      │  ├─小学六年级数学上册06.flv(7.43M)- V, I& W6 R" e
      │  ├─小学六年级数学上册07.flv(29.94M)3 j" V6 ]) N$ Z! @/ `. W; _( J0 {
      │  ├─小学六年级数学上册08.flv(9.88M)4 Y% p  S$ g6 ]1 r5 p* h& [
      │  ├─小学六年级数学上册09.flv(9.62M)1 Q/ w! h! J" `! u2 U, E7 _1 g. |
      │  ├─小学六年级数学上册10.flv(6.14M)5 w: F& u- x5 L* r( a* C
      │  ├─小学六年级数学上册11.flv(17.28M)
" O* u7 Y# _8 a& N0 W5 j/ T      │  ├─小学六年级数学上册12.flv(13.87M)1 R4 ?' [$ c* H/ w& ~7 A! w# \
      │  ├─小学六年级数学上册13.flv(40.02M)5 U& U; m: @! ]( Z( v3 V4 |; F
      │  ├─小学六年级数学上册14.flv(19.05M)
6 z" i# w2 }6 j- c# V8 |& X  ~      │  ├─小学六年级数学上册15.flv(12.82M)/ f4 i# o. ~" n, e3 U- J
      │  ├─小学六年级数学上册16.flv(13.82M)
, ^) [: @- Z7 X6 u      │  ├─小学六年级数学上册17.flv(16.86M). j& C. v$ }7 U
      │  ├─小学六年级数学上册18.flv(17.75M)' X; |0 [) u# O* r
      │  ├─小学六年级数学上册19.flv(20.69M)9 E- _: g0 F0 W5 L9 {! g
      │  ├─小学六年级数学上册20.flv(9.93M)
) e( O1 M: g, X: @      │  ├─小学六年级数学上册21.flv(10.82M); E' e6 L; @- n; d" A4 ^) e1 m9 S1 D
      │  ├─小学六年级数学上册22.flv(10.07M)+ i0 O8 p& ?0 S
      │  ├─小学六年级数学上册23.flv(22.16M)
6 x" U$ k% @  x4 I+ a      │  ├─小学六年级数学上册24.flv(8.41M)
6 g3 o) f" |  Z' W" B      │  ├─小学六年级数学上册25.flv(15.23M)% L& @( s. C5 d) M" ~% v& z$ B4 z
      │  ├─小学六年级数学上册26.flv(8.84M)/ N( _7 L# m# v1 \( e
      │  ├─小学六年级数学上册27.flv(14.36M)$ ^1 t9 M/ I. x1 w6 D  }+ i" ]
      │  ├─小学六年级数学上册28.flv(5.65M)
; W) g! B* ?/ U9 n. D, h1 L      │  ├─小学六年级数学上册29.flv(7.18M)
1 f- q2 L" z! v' i& S      │  ├─小学六年级数学上册30.flv(8.69M)2 C0 i( B. v# @5 N2 u' M
      │  ├─小学六年级数学上册31.flv(3.71M): U0 |+ M% d( W8 `7 r% N
      │  ├─小学六年级数学上册32.flv(18.93M); z( k& f0 z2 b% }' A/ R
      │  ├─小学六年级数学上册33.flv(10.17M)
' T5 A) d- s' j6 I      │  ├─小学六年级数学上册34.flv(11.78M)% L. g" E& f4 f! ]7 G6 a1 u$ K
      │  ├─小学六年级数学上册35.flv(14.41M)2 }0 {% m& n( ~+ P5 _: g
      │  ├─小学六年级数学上册36.flv(11.74M)' d2 N5 e5 V' a; U0 E" K
      │  ├─小学六年级数学上册37.flv(6.03M)
/ Q& i$ T+ C3 _9 U9 t      │  ├─小学六年级数学上册38.flv(4.67M)! S2 w) J( [: i
      │  ├─小学六年级数学上册39.flv(11.12M)
* J* P, S3 @% R/ C/ g3 E      │  ├─小学六年级数学上册40.flv(6.89M)( V: y( V5 [" i/ C$ Y: P
      │  ├─小学六年级数学上册41.flv(5.60M)
: F  ]! Z1 o' `& m# ?      │  ├─小学六年级数学上册42.flv(12.96M)
: \5 `# m( \: q0 y      │  └─小学六年级数学上册43.flv(23.61M)
$ P: s- y& `1 Q1 O& U      │              % V6 B( n& D' I0 r
      ├─六年级下册
% {3 M/ H" D  Q1 o8 z1 o      │  ├─(数与代数(五)人教版六年级数学下册25.flv(15.94M)
8 J7 j9 O7 K7 X8 D8 n9 B& E! \      │  ├─空间与图形人教版六年级数学下册26.flv(19.81M)
+ E% x" u) ?: L* [      │  ├─练习八 人教版六年级数学下册20.flv(15.63M)- d9 l" {5 B: I% D
      │  ├─人教版六年级数学下册01.flv(53.30M)6 U3 |( @3 b! M4 d' H( L
      │  ├─人教版六年级数学下册03.flv(34.81M)
9 d! f' f0 K) a+ {( `( w& @      │  ├─人教版六年级数学下册04.flv(29.05M)7 }! g3 ^4 G4 }7 P1 G
      │  ├─人教版六年级数学下册05.flv(21.62M)
. ~% Y" u6 S/ O      │  ├─人教版六年级数学下册07.flv(26.37M)6 q1 J* c! z, X" |& D# n
      │  ├─人教版六年级数学下册08.flv(24.66M)
/ S$ S) r, G  c      │  ├─人教版六年级数学下册09.flv(24.96M)
/ L+ h; y' E) R% ~; g: X6 A  ]9 U      │  ├─人教版六年级数学下册10.flv(36.78M)( O* V2 c( v. w! B
      │  ├─人教版六年级数学下册11.flv(24.21M)5 t& z  ^! `) P8 w0 H
      │  ├─人教版六年级数学下册12.flv(21.25M)6 n* r9 V  L& O: V
      │  ├─人教版六年级数学下册13.flv(9.47M)- g( f3 S* L" M# [
      │  ├─人教版六年级数学下册14.flv(10.82M)( r5 L8 X  @% B2 q- B
      │  ├─人教版六年级数学下册15.flv(8.02M)% C3 s9 J1 \) e# ?
      │  ├─人教版六年级数学下册16.flv(24.51M)
, Z* `' @9 L& b: z      │  ├─人教版六年级数学下册17.flv(27.48M)/ X5 ?) t! B6 F+ _( K8 ?
      │  ├─人教版六年级数学下册18.flv(12.78M)
7 }) B8 m8 q  d, {* W9 v) p  `+ |  j      │  ├─人教版六年级数学下册19.flv(27.37M)& T' o( q7 D3 s7 G, w5 ~4 G3 F
      │  ├─数与代数(二)人教版六年级数学下册22.flv(27.28M)( w- s# f; S4 E7 X# j; U) Q& @
      │  ├─数与代数(三)人教版六年级数学下册23.flv(17.57M)+ B; j/ M8 u4 o0 {- ~$ {! w
      │  ├─数与代数(四)人教版六年级数学下册24.flv(14.39M)
9 H$ h0 i, g; E# H5 _' A      │  ├─统计与概率人教版六年级数学下册29.flv(12.52M)3 z4 R: _; k+ w3 s( j4 L- Z) T
      │  ├─图形与变换人教版六年级数学下册27.flv(8.45M)0 G: r# x& ?! ]3 j
      │  ├─图形与位置人教版六年级数学下册28.flv(10.32M)
5 z& h6 j$ B0 u, q: \      │  ├─下载大文件说明.txt(483B)- D6 P/ L2 X; v
      │  └─整理与复习 人教版六年级数学下册21.flv(37.29M)+ ^' r; p$ N; x1 ^
      │              * Q7 ]& W) ?3 i7 Y  t" u6 w
      ├─三年级上册
% @0 p7 L. p8 ?* L      │  ├─下载大文件说明.txt(483B)
$ a! z( m' l- i! y. u1 O      │  ├─小学三年级数学上册01.flv(44.57M)  f1 U! D4 R4 x1 h/ d. ]0 M- H+ v
      │  ├─小学三年级数学上册02.flv(19.71M)
5 v  B% v1 p4 |+ J$ v# N- H      │  ├─小学三年级数学上册03.flv(15.38M)
5 @. a/ q$ y- s      │  ├─小学三年级数学上册04.flv(10.82M)! U0 m5 i+ y3 O4 ~$ b  }! j. M, D
      │  ├─小学三年级数学上册05.flv(12.58M)
* \$ \. s. x3 e, u      │  ├─小学三年级数学上册06.flv(23.25M)
5 U: t+ ^, d# m) U  R6 G      │  ├─小学三年级数学上册07.flv(18.70M)
! C+ Q# B1 W: m% a- A; {      │  ├─小学三年级数学上册08.flv(37.60M)2 X' z6 Q; q+ _. [* d
      │  ├─小学三年级数学上册09.flv(9.55M)/ P& H7 B, N; s1 d6 {3 r( b
      │  ├─小学三年级数学上册10.flv(25.97M)5 H, z) {9 X9 D4 g2 p2 `
      │  ├─小学三年级数学上册11.flv(11.32M)( y; N3 ^/ f. ^3 ?" S( G
      │  ├─小学三年级数学上册12.flv(50.78M)
% f% J) `6 r2 d0 T& L0 p      │  ├─小学三年级数学上册13.flv(11.13M)
7 f# X' b9 ?0 Z+ ~# C      │  ├─小学三年级数学上册14.flv(21.98M)( Y5 z3 M, M; f1 R! a; M8 e9 ~
      │  ├─小学三年级数学上册15.flv(25.52M)
9 N" v7 |! p+ Y! o      │  ├─小学三年级数学上册16.flv(13.49M)
' }" s. y. S% b* `' {: X7 x      │  ├─小学三年级数学上册17.flv(14.40M)  U/ Q* v% o+ [8 {% J# b
      │  ├─小学三年级数学上册18.flv(7.44M)
2 a1 ?& b( T, U1 h: ?      │  ├─小学三年级数学上册19.flv(10.67M)
% g/ B5 F8 J- \$ {+ a$ t1 S% p      │  ├─小学三年级数学上册20.flv(14.30M)
" l1 ?+ U' s6 [+ \, P' l      │  ├─小学三年级数学上册21.flv(16.52M)  N0 `8 i: ^2 |- {* |
      │  ├─小学三年级数学上册22.flv(9.33M)4 m/ m" Q5 K6 S" C! m+ M. d
      │  ├─小学三年级数学上册23.flv(9.81M)& p4 ~& P. z, W- ~
      │  ├─小学三年级数学上册24.flv(12.28M)  R" X8 ]3 {3 i! l; x: v1 j
      │  ├─小学三年级数学上册25.flv(21.47M)
5 Q% T0 J% @  v$ ^! A      │  ├─小学三年级数学上册26.flv(19.64M)
/ C7 S: T8 f, N. r$ `0 B2 I      │  ├─小学三年级数学上册27.flv(6.55M)( P: Q7 f; ?* n! e3 Z
      │  ├─小学三年级数学上册28.flv(20.80M)9 N4 d0 X! u' [# h+ h" W
      │  ├─小学三年级数学上册29.flv(16.48M)! f( k. D3 C. L% p; e- P
      │  ├─小学三年级数学上册30.flv(8.29M)  W: j/ u) A3 N* o1 J/ I
      │  ├─小学三年级数学上册31.flv(12.89M)1 N) j' X) p, W" Y; j6 {  f  `
      │  ├─小学三年级数学上册32.flv(15.53M)
* @8 z- I% w5 A      │  └─小学三年级数学上册33.flv(42.33M)
6 h! A2 m7 |; q  j5 C      │              ! f, G) @; `' p8 Z- X' w" M6 v
      ├─三年级下册3 i4 G: U/ E8 k! @4 l
      │  ├─八、解决问题 .flv(10.27M)
- }  p$ x% H% B4 X! f6 Y      │  ├─二、2、笔算除法 .flv(72.17M)  f& H& S# U  [1 G
      │  ├─二、除数是一位数的除法 1、口算除法     .flv(38.47M)5 b; S  k& R: _: N
      │  ├─九、数学广角.flv(20.34M)* V4 I: _1 w/ A5 B) Z& P
      │  ├─练习八   .flv(19.81M)
# w1 O( `# I$ P; u* l      │  ├─练习二.flv(12.86M)+ M# l0 H" e7 K, L
      │  ├─练习九 .flv(33.32M)
: o- L5 y: ?( S8 r      │  ├─练习六  .flv(8.76M)
" j; Z& D$ l' r3 _3 C& u, m      │  ├─练习七 .flv(21.92M)  r& w& A; V- J2 k" G, M5 `* W9 W
      │  ├─练习三.flv(53.51M)1 W; l2 s  w5 J( |: P4 t( V( Q
      │  ├─练习十   .flv(16.85M)
2 l% B  l; a, M% c5 ^      │  ├─练习十二  .flv(19.44M)
+ |! n6 H5 u! G; L9 P# N+ a$ L      │  ├─练习十六     .flv(12.92M)- s3 q/ p3 M# N2 o
      │  ├─练习十七  .flv(16.53M)/ M, U% L8 |( X; B; O7 G
      │  ├─练习十三.flv(16.97M)
, O+ S  t, n, Y; N% A( B8 ~      │  ├─练习十四 .flv(13.98M), m5 E, Y+ d- m5 H- W
      │  ├─练习十五  .flv(32.90M)
* X1 z: T( A8 _% Y; @      │  ├─练习十一  .flv(42.50M)( G1 [: L5 a) U! {* f1 g
      │  ├─练习四  .flv(14.03M)# n& ~# {$ [. K
      │  ├─练习五     .flv(21.97M)
5 B" q: g; n- \' i0 N# O& O      │  ├─练习一 .flv(36.57M)8 ~: w7 \, ?( y
      │  ├─六、2、长方形、正方形面积的计算 .flv(26.50M)! f3 K" M# h3 I, W
      │  ├─六、3、面积单位间的进率 .flv(15.17M)7 y$ T" G9 z; P# k# c2 b
      │  ├─六、4、公顷、平方千米.flv(9.19M)
$ G2 G3 p0 l( Z! f      │  ├─六、面积 1、面积和面积单位   .flv(38.08M)5 E% E$ b# _( T- X. {$ K
      │  ├─七、1、认识小数.flv(27.25M)
1 Q% U' q/ s7 k- S6 _      │  ├─七、2、简单的小数加减法.flv(9.29M)
' M+ E7 a6 b. |' Z! N8 v5 {9 W% Y      │  ├─三、2、平均数 .flv(51.13M)1 o  Z8 N9 Y5 i$ }. J+ T" q; ~
      │  ├─三、统计 1、简单的数据分析 .flv(20.91M)- x: J, Y" R/ i6 d$ f6 V" |' h' v
      │  ├─四、2、24时计时法 .flv(22.37M)
" [( a# ~* X  g. g      │  ├─五、两位数乘两位数 1、口算乘法.flv(19.87M)
* k: _2 Z& S2 n2 t( J" u& t      │  ├─下载大文件说明.txt(483B)
( p0 p; y. O! r- U      │  └─一、位置与方向.flv(62.91M)3 u. \, c; L% K6 R
      │              
  h$ @! O3 A( e7 [, e0 g: \1 J9 p      ├─四年级上册8 K. O" Y7 I! g& z5 v4 a# N
      │  ├─下载大文件说明.txt(483B)
, v. X9 [+ P2 w; E# T      │  ├─小学四年级数学上册01.flv(23.91M)
$ O' {, z* F6 r4 d: i      │  ├─小学四年级数学上册02.flv(8.77M)
) H* v, |  L6 _- e: M2 d- E# y      │  ├─小学四年级数学上册03.flv(30.62M)
0 H! @' O6 z' K* ^      │  ├─小学四年级数学上册04.flv(12.53M)9 C6 d& A6 a" }, y9 l& R5 O
      │  ├─小学四年级数学上册05.flv(4.91M): ?9 C: b) u/ j
      │  ├─小学四年级数学上册06.flv(6.76M)+ U2 g1 e. d' l& `+ U
      │  ├─小学四年级数学上册07.flv(19.74M)
6 }  V8 i7 G2 R2 }; J# S8 s7 D      │  ├─小学四年级数学上册08.flv(9.79M)
; y9 m9 Z' _+ z; o0 u& u/ l5 |9 M      │  ├─小学四年级数学上册09.flv(5.49M)
# r# C8 U& P2 Q2 B* O9 f      │  ├─小学四年级数学上册10.flv(29.80M)" _3 h+ e/ O0 n/ b( u+ W$ y
      │  ├─小学四年级数学上册11.flv(19.12M)
# I$ d4 v& d5 U6 ?; z      │  ├─小学四年级数学上册12.flv(10.74M)
: j4 i; Q1 d, ~$ y1 N      │  ├─小学四年级数学上册13.flv(7.69M)$ z1 @2 _4 G1 r
      │  ├─小学四年级数学上册14.flv(11.04M)8 r3 W( i% r% y5 v& F* \; ]
      │  ├─小学四年级数学上册15.flv(9.50M)5 @+ O" b' b  G( ^7 Y# i8 d* i
      │  ├─小学四年级数学上册16.flv(21.94M)
! |1 |1 y6 A$ B# F# ]      │  ├─小学四年级数学上册17.flv(11.36M)5 @3 S. }- c2 V, X% L. q$ O
      │  ├─小学四年级数学上册18.flv(24.09M)$ W0 X# R( p. v
      │  ├─小学四年级数学上册19.flv(10.29M)
! C! {- _$ N" S1 ?* m      │  ├─小学四年级数学上册20.flv(11.38M)
$ a" y  F" s7 q" m% X      │  ├─小学四年级数学上册21.flv(24.74M)
- z  I5 W6 x( i/ W; H$ {9 q      │  ├─小学四年级数学上册22.flv(14.30M)( {9 Q; b7 g* Z- R
      │  ├─小学四年级数学上册23.flv(20.66M)
' E9 i) Z, j/ P4 Z. |      │  ├─小学四年级数学上册24.flv(18.12M), [5 ?0 l0 _) L! f4 K# e
      │  ├─小学四年级数学上册25.flv(12.22M)
) u5 W) ?5 T9 X+ g8 Y1 ^6 _9 d4 s6 o      │  ├─小学四年级数学上册26.flv(15.01M)9 Q% v0 p7 u0 T3 B; U3 H
      │  ├─小学四年级数学上册27.flv(35.62M)* s0 ?$ c4 w6 l1 v: n
      │  ├─小学四年级数学上册28.flv(23.37M)" d8 J9 ?' K/ W4 p& C0 O
      │  ├─小学四年级数学上册29.flv(30.17M)
4 p' x6 H/ v( }( j4 E" B6 j      │  ├─小学四年级数学上册30.flv(20.87M)
1 y0 G7 x' d' H, p3 _6 D) h      │  ├─小学四年级数学上册31.flv(8.55M)2 s  i9 O6 }! [6 Z
      │  ├─小学四年级数学上册32.flv(13.95M)
! Z' K( [. B: F$ ~( ?      │  └─小学四年级数学上册33.flv(27.04M)
8 Q" w6 G4 W0 U% S$ }. }      │              2 o( U0 I: O' o) B- x6 W
      ├─四年级下册4 K' c/ U$ `1 q* b* t( }, B+ u& w( g
      │  ├─四年级数学下册01.flv(29.07M): W* G# d9 e: K+ c" a5 V
      │  ├─四年级数学下册02.flv(24.04M). g8 n) d& ]3 I9 V4 v0 I$ ?- _
      │  ├─四年级数学下册03.flv(22.98M)6 D. g6 v5 h( ~% W) o! r% _
      │  ├─四年级数学下册04.flv(34.20M)
( X8 e) h. `- D. l6 r6 f8 x' u      │  ├─四年级数学下册05.flv(33.08M)
9 J9 W" U) t4 W; H$ y9 D      │  ├─四年级数学下册06.flv(23.89M)6 q( a9 m  E8 ~8 l, e) Y3 b
      │  ├─四年级数学下册07.flv(16.07M)5 H2 p  \$ ^4 K! k' n; r
      │  ├─四年级数学下册08.flv(11.73M)
  A. A9 ~$ H  t$ ]$ k      │  ├─四年级数学下册09.flv(15.59M)
0 H  e; w' c% Q      │  ├─四年级数学下册10.flv(12.21M)* W5 q; v1 x. z% q/ L: t5 y
      │  ├─四年级数学下册11.flv(26.38M)
' q8 c& S1 z! k: U$ F0 d- e$ C      │  ├─四年级数学下册12.flv(18.40M)- J+ q  |' D- _- |. [9 ~
      │  ├─四年级数学下册13.flv(27.05M)+ i& J4 N' _' Z1 A8 r$ l4 d' L
      │  ├─四年级数学下册14.flv(13.09M)
: a# ], U9 r6 j4 |! E8 I      │  ├─四年级数学下册15.flv(23.94M). t# r. ~1 g! ^( N; P% z5 u
      │  ├─四年级数学下册16.flv(18.05M): R$ K8 w% L! e. F
      │  ├─四年级数学下册17.flv(14.62M)
* u+ v5 U0 `2 I2 t" b$ ]+ C      │  ├─四年级数学下册18.flv(13.31M)- N4 d, {1 p* b- o" Q; U; ?  E+ z
      │  ├─四年级数学下册19.flv(25.30M)" E. g9 v2 p0 p; {* P
      │  ├─四年级数学下册20.flv(32.31M)
. W  F+ W% \3 C/ {      │  ├─四年级数学下册21.flv(24.49M)
- a) y+ j4 Y7 G      │  ├─四年级数学下册22.flv(13.33M)4 [1 U  V. u: L* S0 q
      │  ├─四年级数学下册23.flv(2.57M)
2 F7 ]3 X0 `0 L0 [* e+ o1 E- n      │  ├─四年级数学下册24.flv(8.31M)3 P- Z, C% _9 C0 J
      │  ├─四年级数学下册25.flv(27.10M)
; h  t! [/ j) Y1 @9 E6 d7 v: L. D      │  ├─四年级数学下册26.flv(22.53M)
( V2 O% O/ y7 B+ z/ [. U      │  ├─四年级数学下册27.flv(13.27M)% }6 w6 ], E: s7 a6 d+ @
      │  ├─四年级数学下册28.flv(16.62M)* e1 w9 u( W; j# m+ L3 i
      │  ├─四年级数学下册29.flv(21.88M)
9 w4 Y3 T- C  W5 X  r9 N" A. u  n      │  ├─四年级数学下册30.flv(11.78M)& C% Q3 {$ i% H$ Q5 s; P  Q' m+ S) w
      │  ├─四年级数学下册31.flv(42.25M)
+ t  S' r3 k$ K      │  └─下载大文件说明.txt(483B)
0 W1 a8 a! A/ p6 V- Z: c4 a6 ^6 T      │              5 O# @$ H( Z4 ~+ b' |: r8 I5 e" `# G
      ├─五年级上册
' W# ?8 ~3 }# h9 g7 j2 |      │  ├─下载大文件说明.txt(483B)
2 H1 S% u7 }* C      │  ├─小学五年级数学上册01.flv(18.70M)
; c' O# r5 t: |" g      │  ├─小学五年级数学上册02.flv(21.77M)
! Y- [& }3 m/ V) q; O      │  ├─小学五年级数学上册03.flv(23.67M)! V6 Z- H) Y- I! C& M
      │  ├─小学五年级数学上册04.flv(8.13M)
9 v0 R3 c9 U+ M, D      │  ├─小学五年级数学上册05.flv(7.31M)
8 g+ {. R3 `0 f      │  ├─小学五年级数学上册06.flv(8.46M): v+ O& z9 H  E& c
      │  ├─小学五年级数学上册07.flv(22.90M): Y4 N0 @; t- v" S. {9 B& L
      │  ├─小学五年级数学上册08.flv(24.67M)9 a, u6 _& Y" g0 X- b- ^5 d8 o
      │  ├─小学五年级数学上册09.flv(16.33M)
/ y- b) H* M5 l1 l7 R      │  ├─小学五年级数学上册10.flv(10.72M)9 t# I0 ~7 e7 o% F. V8 J
      │  ├─小学五年级数学上册11.flv(6.27M)
" K0 p% o- J! j' h) a8 N6 W      │  ├─小学五年级数学上册12.flv(26.11M)+ n; m9 r2 q: J2 L
      │  ├─小学五年级数学上册13.flv(15.12M), t* a1 f/ F3 p# B  p, z) e
      │  ├─小学五年级数学上册14.flv(4.69M)9 O/ ?% }, [$ y4 j, l, B
      │  ├─小学五年级数学上册15.flv(11.11M)0 G3 C$ y$ h. ~' Y- t6 x
      │  ├─小学五年级数学上册16.flv(12.98M)7 O5 t) r7 h# h+ R3 @: v% @
      │  ├─小学五年级数学上册17.flv(17.73M)/ C- l  J& }  d& ?  P
      │  ├─小学五年级数学上册18.flv(9.03M)
# a, ]9 {6 O- ]% J1 e- D6 k      │  ├─小学五年级数学上册19.flv(7.82M)
9 x& m& n( V! I2 }# c/ s$ K      │  ├─小学五年级数学上册20.flv(28.00M)( h3 M1 M( K: o4 ^
      │  ├─小学五年级数学上册21.flv(22.33M)3 z; [# N% B7 H0 w
      │  ├─小学五年级数学上册22.flv(21.20M)
/ D  j+ l7 W; V  y" N' y" G      │  ├─小学五年级数学上册23.flv(40.06M)6 k: p% ?, @( z
      │  ├─小学五年级数学上册24.flv(23.43M)9 P. ]+ r9 c4 |1 {! R
      │  ├─小学五年级数学上册25.flv(7.60M)
+ ^) n5 O$ N% G, `& A+ L      │  ├─小学五年级数学上册26.flv(11.29M)! l! N+ ~/ Y+ A6 N) w0 D1 n
      │  ├─小学五年级数学上册27.flv(15.37M)- ]- N! I! x# b/ M/ O. ^+ B& _
      │  ├─小学五年级数学上册28.flv(11.83M)
4 f3 R. E) c; A9 f' I      │  ├─小学五年级数学上册29.flv(25.13M)
, _2 V$ R8 g; t* z1 g0 z! M      │  ├─小学五年级数学上册30.flv(10.47M)
' r8 N6 ], z8 \) I      │  ├─小学五年级数学上册31.flv(7.06M)
1 K2 n2 }/ x& ?! W( k# `      │  ├─小学五年级数学上册32.flv(4.92M)
' e8 u' S' Z: B, M      │  ├─小学五年级数学上册33.flv(8.41M)/ X; x; I' [; y* e$ @
      │  ├─小学五年级数学上册34.flv(6.70M)  _8 u( L+ V3 H
      │  ├─小学五年级数学上册35.flv(9.32M), D: [3 W4 J2 ~6 _  l
      │  ├─小学五年级数学上册36.flv(17.48M)
- v1 X+ n) G$ y- Z$ }2 z2 M: O0 C      │  ├─小学五年级数学上册37.flv(7.73M)
2 i9 B' y5 E, c5 @      │  └─小学五年级数学上册38.flv(12.89M)$ D! A$ G* n9 q0 o& Z& _' U
      │              
2 p9 `3 a( h4 `. f- K' P      └─五年级下册1 g# Y% Q3 T' s# d
            │  
) o8 |. Y# X0 C' h' u3 n            ├─人教版五年级数学下册01.flv(12.69M)8 c1 k3 b  N3 p7 v
            ├─人教版五年级数学下册02.flv(13.13M). E. x- N: C) ^0 J
            ├─人教版五年级数学下册03.flv(19.72M)
" B2 b+ z/ k* W9 R            ├─人教版五年级数学下册04.flv(15.43M)3 |; Z& D/ t1 x0 F$ u% y( h
            ├─人教版五年级数学下册05.flv(38.92M)
& ^, c2 A  d# Q; J4 c( N5 c& I, N            ├─人教版五年级数学下册06.flv(9.89M)
) W; H6 i2 S, W/ ^, t            ├─人教版五年级数学下册07.flv(14.79M)+ P$ t$ N- C. G( w
            ├─人教版五年级数学下册08.flv(13.08M)- O9 b4 j: n  @" d$ q+ W+ f* a1 V
            ├─人教版五年级数学下册09.flv(30.29M); V( m1 N/ N0 s4 c4 x
            ├─人教版五年级数学下册10.flv(13.47M)( A" Z# e% V6 D; t, ?4 @
            ├─人教版五年级数学下册11.flv(22.54M)
, w& S( L3 V# r# N) L            ├─人教版五年级数学下册12.flv(11.97M)9 r; ^+ C' Q' o
            ├─人教版五年级数学下册13.flv(35.02M)# w9 ?& R8 P) l) r$ H  u; ?; z
            ├─人教版五年级数学下册14.flv(8.38M)
6 D8 H# u. X4 c/ P5 \0 `& u            ├─人教版五年级数学下册15.flv(14.54M)
2 F5 o4 T! w/ g4 I& L            ├─人教版五年级数学下册16.flv(7.25M): i* i, V! E+ H9 z9 g# C7 b, E( {
            ├─人教版五年级数学下册17.flv(11.50M)# E4 a( z; k5 ]$ z' K! W
            ├─人教版五年级数学下册18.flv(14.08M)7 k" W" w% k, B; p
            ├─人教版五年级数学下册19.flv(20.96M)
' ?; s4 Y- k3 P/ Z2 r6 M( \  i) l            ├─人教版五年级数学下册20.flv(10.65M)$ }* y1 N8 }& \- V5 R6 f2 y
            ├─人教版五年级数学下册21.flv(10.22M)5 s1 y/ {' g0 S% s
            ├─人教版五年级数学下册22.flv(3.06M)
# V* a% m$ @  _% H! D: \& c! S            ├─人教版五年级数学下册23.flv(17.31M)" |6 [5 {0 x% M& f+ \! I- U* O
            ├─人教版五年级数学下册24.flv(7.51M)' b& c% T) J# h8 g; G  l( a
            ├─人教版五年级数学下册25.flv(11.88M)  n" {) Q9 m) o# K$ O: `0 N
            ├─人教版五年级数学下册26.flv(4.07M), {( W0 j8 f- p( Y7 K
            ├─人教版五年级数学下册27.flv(13.80M)! ^7 C$ V  E4 ?& v+ ~2 J* j# }0 ?
            ├─人教版五年级数学下册28.flv(7.80M)4 a- D3 Z1 v* I- u
            ├─人教版五年级数学下册29.flv(13.47M)  i# g. t0 j5 |' C7 `0 w; o
            ├─人教版五年级数学下册30.flv(6.06M)
/ S7 b- V# e3 F9 [1 Z: h/ e% w: m            ├─人教版五年级数学下册31.flv(16.99M)
- O; r0 b/ Q$ c" n( U! Z6 |4 G            ├─人教版五年级数学下册32.flv(3.94M). ]7 G8 p7 ?5 s  W9 W% m$ l
            ├─人教版五年级数学下册33.flv(11.06M); l6 q' }9 ]' [) I& l4 u3 \! ~
            ├─人教版五年级数学下册34.flv(4.42M)
3 e2 P9 M/ s6 ]1 m9 }            ├─人教版五年级数学下册35.flv(14.09M)5 S: X. y5 w8 r3 K
            ├─人教版五年级数学下册36.flv(3.87M)
# ?7 D& G/ e$ @: w" @9 D            ├─人教版五年级数学下册37.flv(13.63M)
% E' n1 l7 d  M& v) q            ├─人教版五年级数学下册38.flv(11.41M)
6 s7 e. R6 c! w            ├─人教版五年级数学下册39.flv(4.04M)
" W% j- ?$ c' w) q            ├─人教版五年级数学下册40.flv(8.60M)6 o% Y$ w1 a; E) m! o$ I
            ├─人教版五年级数学下册41.flv(6.47M)- l. f( d2 R3 F5 ~% L
            ├─人教版五年级数学下册42.flv(12.06M)
- V9 ~- j+ z( G) X3 i; T: F            ├─人教版五年级数学下册43.flv(3.60M)
6 @: e2 R6 Y+ R. a" g  }            ├─人教版五年级数学下册44.flv(4.38M)
4 W# l7 [8 K( Z) ~' \            ├─人教版五年级数学下册45.flv(8.74M)
! x- t4 ~# t. Z            ├─人教版五年级数学下册46.flv(14.20M)
# n* e  y6 K$ ?9 |3 y+ i$ Z6 `) Z            ├─人教版五年级数学下册47.flv(10.83M)
( h1 H3 }' V9 S4 x2 h            ├─人教版五年级数学下册48.flv(12.78M)  X! v6 L! b* e5 L7 v) y
            ├─人教版五年级数学下册49.flv(18.60M)
; L. O# |  x9 A0 |, T            ├─下载大文件说明.txt(483B)
/ l) G; Y6 i! x- ?            └─小学五年级数学39.flv(49.33M)/ Z* [3 _+ Z& x
QQ截图20200603214850.png
7 H7 p/ F; E' _* l6 h# W QQ截图20200603214855.png
: z0 B/ K% t+ U$ n$ b" c课程下载地址回复后显示:9 V6 Y+ v: w( y  @* M
游客,如果您要下载本课程请回复
. u' m6 {# E1 N( e7 ], f
9 E; P4 m1 k$ M# C7 y1 v

5 K+ L1 d* _7 T- L( Q: u! [% u7 t9 W! Y7 A! n  n9 r

6 l' g7 i0 n' v" O+ f
温馨提示:
1、如何注册途鸟吧会员?
2、如何下载途鸟吧课程资源?
3、本网站对提供的视频课程、资源、软件不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该视频课程、资源、软件进行商业交易、转载等行为,该视频课程、资源、软件只为研究试用、学习试看所提供,该视频课程、资源、软件使用后发生的一切问题与本站无关。
4、本网站保证站内提供的所有可下载视频课程、资源、软件都是按“原样”提供,但本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
5、本网站所有视频课程、资源、软件均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:hezuo@lihuizi.com)指出,本站将立即改正。
6、注册会员通过任何手段和方法针对论坛进行破坏,我们有权对其行为作出处理。并保留进一步追究其责任的权利。
7、若因线路及非本站所能控制范围的故障导致暂停服务期间造成的一切不便与损失,论坛不负任何责任。
  您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 扫一扫,微信登录

  本版积分规则

  发表于 2020-6-3 22:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
  沙发
  是你睡觉睡觉睡觉晚安晚安晚安晚安

  0

  主题

  685

  帖子

  1784

  积分

  终身VIP会员

  Rank: 9Rank: 9Rank: 9

  积分
  1784
  发表于 2020-6-3 22:40:07 | 显示全部楼层
  板凳
  这个课程不错的,朋友给我推荐的!
  发表于 2020-6-4 07:23:38 | 显示全部楼层
  地板
  啥也不说了,感谢楼主分享哇!
  发表于 2020-6-4 08:35:48 | 显示全部楼层
  5#
  正需要,支持途鸟吧了!
  发表于 2020-6-4 12:34:44 | 显示全部楼层
  6#
  感谢楼主分享
  发表于 2020-6-4 17:06:29 来自手机 | 显示全部楼层
  7#
  谢谢分享
  发表于 2020-6-6 13:43:52 | 显示全部楼层
  8#
  这个课程不错的,朋友给我推荐的!

  0

  主题

  829

  帖子

  348

  积分

  一年VIP会员

  Rank: 9Rank: 9Rank: 9

  积分
  348
  发表于 2020-6-26 11:19:22 | 显示全部楼层
  9#
  啥也不说了,感谢楼主分享哇!

  0

  主题

  4

  帖子

  1

  积分

  新手上路

  Rank: 1

  积分
  1
  发表于 2020-6-26 11:30:35 来自手机 | 显示全部楼层
  10#
  四年级数学
  12下一页
  关闭

  站长推荐上一条 /2 下一条

  QQ|Archiver|手机版|小黑屋|途鸟吧知识分享论坛 |网站地图

  Powered by 途鸟吧 X3.4  © 2001-2018 LIHUIZI